Вътрешни правила за обмен на документи чрез системата за електронен обмен на съобщения
 
Вътрешни правила за работа с деловодната система "Акстър офис" в община Горна Малина
 
Инструкция за деловодната дейност в община Горна Малина
 
Вътрешни правила за условията и реда за осъществяване на обратна връзка с потребителите на административни услуги в община Горна Малина
 
Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в община Горна Малина
 
Номенклатура на делата със срокове на съхранение в община Горна Малина

Новини