На територията на община Горна Малина функционират една детска градина, две основни училища и едно средно училище. И училищата и ДГ са общински.
Обучението в общината е от смесен тип и протича в дух на толерантност и недискриминация.
Няма частни училища и висши учебни заведения на територията на общината.

ДГ „Вяра, Надежда, Любов” http://odz.temeo.bg/ Намира се в с. Горна Малина. Има два филиала в селата Априлово и Долно Камарци.  Основната сграда е открита на 24.05.1976 г.   Посещава се от  деца на възраст от 7 месеца до 7 годишна възраст. Осъществява целодневно предучилищно обучение на 5 и 6 годишни деца. През изминалите години екипът на детската градина се стреми винаги да е запознат с новостите в предучилищното възпитание, смело експериментира, съчетавайки новото с  традициите в областта на предучилищното възпитание като по този начин  си създаде име на сериозен образователен център със свой стил сред детските заведения на територията на Софийска област.

СУ „Христо Ботев” http://botevgm.net/ Намира се в с. Горна Малина и е средищно училище, с профилирано обучение по стопанско управление и администрация „Сътрудник в малък и среден бизнес” след завършено основно образование. Училищната база е модерна и поддържана и включва четири компютърни кабинета, библиотека, физкултурен салон, кабинети по всички учебни предмети, както и технологичен, здравен и стоматологичен кабинет. Учебният процес се води от квалифицирани учители по общообразователна и по професионална подготовка, доказали през годините педагогическия си опит.
 
Средно Общообразователно Училище "Христо Ботев" Горна Малина
История
         Училищното дело в Горна Малина води началото си от 1865 година. За основател и пръв учител се смята свещеник Богдан Стоилов (поп Богдан). Една стая от неговия дом се ползва за школо. Други основатели са Евтим Цеканов, Кин Ташо Колчов, Илия Стоянов, и др. Първите ученици са изучавали четене, смятане, писане, както и черковните книги часослов, псалтир и апостол. Пишели са върху пясък в дървено сандъче, а по-късно върху пакида (пендосана четериъгълна дъска) с перо и мастило приготвено от бъзови плодове и горски шишарки. Училището посещавали само момчета. Втори учител е Велко Карастоянов от Негушево. И така започва почти 145-годишната история на училището. Нека хвърлим поглед назад през годините...
1887/88 учебна година – построява се ново училище на “Скалите” насред селото. 1893/94 – открива се четвъртото отделение. 1915/16 – сградата на училището е разрушена, учи се в общината. Учебните пособия са малко и в лошо състояние: ‘Един подковообразень магнить’ , “осем катрини по естествознание (изпокъсани)” , “шесть катрини по законь божи” , “един глобусь” (покъсан и без стояло) и т.н. 1925 – сложено е начало на фонд “Постройка на ново училищно заведение”. 1932/33 учебна година – частично обучението се води в новопостроена сграда в пълна прогимназия с четири отделения. По повод раждането на престолонаследника на Симеон II със заповед 1524 от 16.06.1937 година успехът на всички ученици се повишава с една единица. 1937/38 – особено внимание се обръща на религиозното възпитание. Сутрин учебните занятия започват с молитвата ”Отче наш”. В края на деня се чете молитвата “Благодарим тебе, създателю наш”. В неделни дни задължително по един час присъства на църковната служба. На големите празници в черква е цялото училище. 1939/40 година – многократно сградата е заемана от немските войски. Учебните занятия се водят на открито при хубаво време и не се провеждат при лошо. 1944/45 година – въвежда се обръщението “учителко” , “учителю”. Отменено е честването на 24 май (което решение не просъществува дълго) 1947/48 година – за пръв път се провежда новогодишно тържество с елха и Дядо Коледа раздава подаръци на децата. 1948/49 година – въвежда се обръщението “другарко” , “другарю”. 1950/51 година – в края на учебната година се провеждат изпити по общообразователните предмети във всички класове, а от 1953/54 година – по основните предмети. У чителите се включват в обществени изяви, изнасят беседи, постановки, провеждат читателски конференции, участват в различни комисии. 1957/58 година – функционира пионерска дружина. 1960/61 година – открива се редовна детска градина. 1964/65 година – провежда се манифестация за 24 май.
1967/68 година – въвежда се длъжност заместник-директор.
1968/69 година - сформиран е ученически танцов състав.
22.09.1974 година – открива се новата сграда на училището, в която то се помещава и сега. С указ на Държавния съвет училището вече носи името Стефан Георгиев – Малчо, местен загинал партизанин.
1983/84 година – училището прераства от основно в единно средно политехническо.Средното училище в община Горна Малина отваря врати за всички деца, желаещи да се учат, макар и с различна степен на подготвеност. Учебният процес започва да придобива постепенно ново качество.
Предвижда се прерастване на училището в техникум, започва изграждане на общежитие.
1985/86 година – обзаведена е компютърна зала. Завършва първият випуск.
1986/87 година – създава се ученически духов оркестър.
1989/90 година – премахва се оценката за поведение, отпада изискването за униформено облекло, разтурят се пионерската и комсомолската организация. Въвежда се обръщението „госпожо” , „господине”.
1991/92 година на 16.01 1992 година се възстановява пъвоначалното име на училището и то става Средно общообразователно училище „Христо Ботев”.
1993/94 година – училището се включва в експеримент за подготовка на мениджъри в средните училища. Новата професия „мениджър” започва да се изучава паралелка със специалността „оператор в шевното производство”.
2016 година - Преименува се от СОУ в Средно училище "Христо Ботев", съгласно новия Закон за предучилищното и училищното образование.
Целта на подготовката в тези паралелки е на ред с образователното и солидно езиково обучение (английски, немски и руски език), учениците да получат базисна и специализирана мениджърска подготовка, която да им дава възможност да работят във фирмите като средни ръководни специалисти; да са необходими фигури за вскички равнища на управление на пазарната икономика, за всички фирми и техните поделения; да са носители на съвременна широка икономическа подготовка, на нова култура на управление и поведение. Няколко години обучението по специалните предмети се водеше от преподаватели от висшите училища на университетски модулен принцип. Проценът на студентите ни е от 40 до 70-80 за отделните випуски. И не само цифрата е важна. Повечето от бившите ни ученици са отлични студенти и то в смятаните за престижни ВУЗ. Това с пълна сила важи и за приетите ученици с конкурс след VII и VIII клас. По правило учениците, които се преместват в други училища, повишават успеха си. От учебната 2002/2003 до 2007/2008 в училището се изучава профил „Технологичен туризъм”. От учебната 2005/2006 г. в училището се изучава професия”Сътрудник в малък и среден бизнес” Като главни учители в училището от oсноваването му са работили Стоян Георгиев, Александър Симуилев и Пауница Георгиева. Като директори – Иван Лазаров, Васил Бозаров, Христиана Занева, Бонка Джамбазка, Симеон Василев, Саладина Маркова, Генка Панова, Мария Цветкова. От 1994 година директор на СОУ "Христо Ботев" е Нако Наков.

2.Прием на ученици
2.1. Подготвителна група
2.2. Първи клас
2.3. Девети клас

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”  http://ou-aprilovo.com/ е в с. Априлово. То е средищно и в него се обучават ученици и от съседните села Гайтанево и  Долна Малина, както и от с. Столник и от гр. Елин Пелин.

ОУ „Отец Паисий” в с. Долно Камарци е средищно и защитено училище, в което се обучават ученици и от селата Горно Камарци и Стъргел.

Новини