На територията на община Горна Малина функционират една детска градина, едно основно училище, едно обединено училище и едно средно училище. И училищата и ДГ са общински.

ДГ „Вяра, Надежда, Любов” http://odz.temeo.bg/ Намира се в с. Горна Малина. Тя е средищна и защитена и има два филиала в селата Априлово и Долно Камарци.  Основната сграда е открита на 24.05.1976 г.   Посещава се от  деца на възраст от 7 месеца до 7 годишна възраст. Осъществява целодневно предучилищно обучение на 5 и 6 годишни деца. През изминалите години екипът на детската градина се стреми винаги да е запознат с новостите в предучилищното възпитание, смело експериментира, съчетавайки новото с  традициите в областта на предучилищното възпитание като по този начин  си създаде име на сериозен образователен център със свой стил сред детските заведения на територията на Софийска област.
СУ „Христо Ботев” от Първи до дванадесети клас http://botevgm.net/ Намира се в с. Горна Малина и е средищно училище, с профилирано пет годишно обучение по стопанско управление и администрация „Сътрудник в малък и среден бизнес” след завършен 7 клас (основно образование). Училищната база е модерна и поддържана и включва четири компютърни кабинета, библиотека, физкултурен салон, кабинети по всички учебни предмети, както и технологичен, здравен и стоматологичен кабинет. Учебният процес се води от квалифицирани учители по общообразователна и по професионална подготовка, доказали през годините педагогическия си опит.
Обединено училище „Св. Св. Кирил и Методий” от Първи до десети клас  http://ou-aprilovo.com/ е в с. Априлово. То е средищно. В него учениците от 8-ми до 10-ти клас се обучават по две професии: Работник в горското стопанство и Сладкар. Разполага с компютърни кабинети, с уредена кухня за бъдещите сладкари и с кабинет по Горско стопанство.
ОУ „Отец Паисий” в с. Долно Камарци е средищно и защитено училище, в което се обучават ученици и от селата Горно Камарци и Стъргел и Саранци.
Обучението в общината е от смесен тип и протича в дух на толерантност и недискриминация.
Няма частни училища и висши учебни заведения на територията на общината.
 
Средно Общообразователно Училище "Христо Ботев" Горна Малина
История
         Училищното дело в Горна Малина води началото си от 1865 година. За основател и пръв учител се смята свещеник Богдан Стоилов (поп Богдан). Една стая от неговия дом се ползва за школо. Други основатели са Евтим Цеканов, Кин Ташо Колчов, Илия Стоянов, и др. Първите ученици са изучавали четене, смятане, писане, както и черковните книги часослов, псалтир и апостол. Пишели са върху пясък в дървено сандъче, а по-късно върху пакида (пендосана четериъгълна дъска) с перо и мастило приготвено от бъзови плодове и горски шишарки. Училището посещавали само момчета. Втори учител е Велко Карастоянов от Негушево. И така започва почти 145-годишната история на училището. Нека хвърлим поглед назад през годините...
1887/88 учебна година – построява се ново училище на “Скалите” насред селото. 1893/94 – открива се четвъртото отделение. 1915/16 – сградата на училището е разрушена, учи се в общината. Учебните пособия са малко и в лошо състояние: ‘Един подковообразень магнить’ , “осем катрини по естествознание (изпокъсани)” , “шесть катрини по законь божи” , “един глобусь” (покъсан и без стояло) и т.н. 1925 – сложено е начало на фонд “Постройка на ново училищно заведение”. 1932/33 учебна година – частично обучението се води в новопостроена сграда в пълна прогимназия с четири отделения. По повод раждането на престолонаследника на Симеон II със заповед 1524 от 16.06.1937 година успехът на всички ученици се повишава с една единица. 1937/38 – особено внимание се обръща на религиозното възпитание. Сутрин учебните занятия започват с молитвата ”Отче наш”. В края на деня се чете молитвата “Благодарим тебе, създателю наш”. В неделни дни задължително по един час присъства на църковната служба. На големите празници в черква е цялото училище. 1939/40 година – многократно сградата е заемана от немските войски. Учебните занятия се водят на открито при хубаво време и не се провеждат при лошо. 1944/45 година – въвежда се обръщението “учителко” , “учителю”. Отменено е честването на 24 май (което решение не просъществува дълго) 1947/48 година – за пръв път се провежда новогодишно тържество с елха и Дядо Коледа раздава подаръци на децата. 1948/49 година – въвежда се обръщението “другарко” , “другарю”. 1950/51 година – в края на учебната година се провеждат изпити по общообразователните предмети във всички класове, а от 1953/54 година – по основните предмети. У чителите се включват в обществени изяви, изнасят беседи, постановки, провеждат читателски конференции, участват в различни комисии. 1957/58 година – функционира пионерска дружина. 1960/61 година – открива се редовна детска градина. 1964/65 година – провежда се манифестация за 24 май.
1967/68 година – въвежда се длъжност заместник-директор.
1968/69 година - сформиран е ученически танцов състав.
22.09.1974 година – открива се новата сграда на училището, в която то се помещава и сега. С указ на Държавния съвет училището вече носи името Стефан Георгиев – Малчо, местен загинал партизанин.
1983/84 година – училището прераства от основно в единно средно политехническо.Средното училище в община Горна Малина отваря врати за всички деца, желаещи да се учат, макар и с различна степен на подготвеност. Учебният процес започва да придобива постепенно ново качество.
Предвижда се прерастване на училището в техникум, започва изграждане на общежитие.
1985/86 година – обзаведена е компютърна зала. Завършва първият випуск.
1986/87 година – създава се ученически духов оркестър.
1989/90 година – премахва се оценката за поведение, отпада изискването за униформено облекло, разтурят се пионерската и комсомолската организация. Въвежда се обръщението „госпожо” , „господине”.
1991/92 година на 16.01 1992 година се възстановява пъвоначалното име на училището и то става Средно общообразователно училище „Христо Ботев”.
1993/94 година – училището се включва в експеримент за подготовка на мениджъри в средните училища. Новата професия „мениджър” започва да се изучава паралелка със специалността „оператор в шевното производство”.
2016 година - Преименува се от СОУ в Средно училище "Христо Ботев", съгласно новия Закон за предучилищното и училищното образование.
Целта на подготовката в тези паралелки е на ред с образователното и солидно езиково обучение (английски, немски и руски език), учениците да получат базисна и специализирана мениджърска подготовка, която да им дава възможност да работят във фирмите като средни ръководни специалисти; да са необходими фигури за вскички равнища на управление на пазарната икономика, за всички фирми и техните поделения; да са носители на съвременна широка икономическа подготовка, на нова култура на управление и поведение. Няколко години обучението по специалните предмети се водеше от преподаватели от висшите училища на университетски модулен принцип. Проценът на студентите ни е от 40 до 70-80 за отделните випуски. И не само цифрата е важна. Повечето от бившите ни ученици са отлични студенти и то в смятаните за престижни ВУЗ. Това с пълна сила важи и за приетите ученици с конкурс след VII и VIII клас. По правило учениците, които се преместват в други училища, повишават успеха си. От учебната 2002/2003 до 2007/2008 в училището се изучава профил „Технологичен туризъм”. От учебната 2005/2006 г. в училището се изучава професия”Сътрудник в малък и среден бизнес” Като главни учители в училището от oсноваването му са работили Стоян Георгиев, Александър Симуилев и Пауница Георгиева. Като директори – Иван Лазаров, Васил Бозаров, Христиана Занева, Бонка Джамбазка, Симеон Василев, Саладина Маркова, Генка Панова, Мария Цветкова. От 1994 година директор на СОУ "Христо Ботев" е Нако Наков.

2.Прием на ученици
2.1. Подготвителна група
2.2. Първи клас
2.3. Девети клас

Новини