Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини и на деца, подлежащи на задължително предучилищно образование в общинските детски градини и училища на територията на община Горна Малина в сила от 24.01.2018 г.

Наредба за поддържане и опазване на обществения ред и общественото имущество на територията на община Горна Малина

Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях на територията на община Горна Малина

Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги

Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Горна Малина

Новини