„Зимно поддържане и снегопочистване на ІV-класна пътна мрежа и общински пътни артерии в община Горна Малина през експлоатационен зимен сезон 2017-2018г."

"Доставка на канцеларски материали и консумативи по проект Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда-Горна Малина”, част от изпълнение на  договор за безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-2.002-0269-C01 по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020"

"Ремонт на общински сгради"

"Доставка на 1 (един) брой употребяван самосвал с кран"

"Доставка на транспортна и комунална техника за нуждите на община Горна Малина" в две обособени позиции:

Обособена позиция №1: „Доставка на 1 (един) брой употребявана мотометачна машина"

Обособена позиция №2: „Доставка на 1 (един) брой употребяван самосвал" 

Прекратена "Доставка на транспортна и комунална техника за нуждите на община Горна Малина" в две обособени позиции:

Обособена позиция №1: „Доставка на 1 (един) брой употребявана мотометачна машина"

Обособена позиция №2: „Доставка на 1 (един) брой употребяван самосвал" 

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на община Горна Малина за 2017 – 2018г. по проект „Осигуряване на топъл обяд в община Горна Малина” по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най - нуждаещите се лица за периода 2014-2020, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд – 2016 - 2019”

"Рехабилитация на улици във всички населени места на община Горна Малина"
 
"Разширение и ремонт на улично осветление в община Горна Малина"

"Почистване коритото на р. Макоцевска в землището на с. Горна Малина, община Горна Малина с дължина 1030 м."

 „Консултантски услуги за подготовка и окомплектоване на проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци" по приоритетна ос 2 „Отпадъци" на оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г."

„Доставка и монтаж на енергоспестяващи светодиодни (LED) улични осветители”

„Доставка на нов комбиниран багер товарач за нуждите на община Горна Малина”

„Доставка на хранителни продукти, хляб и млечни изделия за нуждите на община Горна Малина по проект „Осигуряване на топъл обяд в община Горна Малина” по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най - нуждаещите се лица за периода 2014-2020, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд - 2016”

"Доставка и монтаж на енергоспестяващи светодиодни (LED) улични осветители"
 
„Зимно поддържане и снегопочистване на ІV-класна пътна мрежа и общински пътни артерии в община Горна Малина през експлоатационен зимен сезон 2016-2017 г.”
 
„Доставка на нов товарен автомобил за нуждите на Горна Малина"
 
„Предоставяне на проектантски услуги за изготвяне на технически проект и упражняване на авторски надзор при изпълнението му за нуждите на община Горна Малина  на проект с работно заглавие:
„Рехабилитация и реконструкция на общински пътища Път SFO2170 / I-6, Долни Богоров-Пирдоп/-Долна Малина-Априлово,  Път SFO / I-6, Долни Богоров-Пирдоп/-Осоица,  Път SFO 3173 / I-6, Долни Богоров-Пирдоп / Саранци Макоцево и Път SFO 3173 / Саранци – Чеканчевоза кандидатстване по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони", Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура"
 
 „Изготвяне на формуляр и окомплектоване на документация  за кандидатстване  за община Горна Малина  на проект с работно заглавие:„Рехабилитация и реконструкция на общински пътища Път SFO2170 / I-6, Долни Богоров-Пирдоп/-Долна Малина-Априлово,  Път SFO / I-6, Долни Богоров-Пирдоп/-Осоица,  Път SFO 3173 / I-6, Долни Богоров-Пирдоп / Саранци Макоцево и Път SFO 3173 / Саранци – Чеканчевоза кандидатстване по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони", Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура"
 
„Избор на изпълнител за предоставяне на консултантски услуги за подготовка на формуляр за кандидатстване (заявление за подпомагане) и окомплектоване на документация на проект с работно заглавие„Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на с. Горна Малина и с. Белопопци, община Горна Малина""
 
Избор на изпълнител за изработване на технически проект, КСС и последващо осъществяване на авторски надзор за проект с работно заглавие:„Реконструкция на улици, тротоари и принадлежностите към тях в с. Осоица, с. Долно Камарци и с. Априлово, находящи се в община „Горна Малина" по Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони", подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 г. – 2020 г.
 
"Избор на изпълнител за предоставяне на пакет консултантски услуги за проект с работно заглавие: „Реконструкция на улици, тротоари и принадлежностите към тях в с. Осоица, с. Долно Камарци и с. Априлово, находящи се в община „Горна Малина“ по Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 г. – 2020 г., включващи: Дейност 1: Подготовка, изготвяне и окомплектоване на Заявление за подпомагане и придружаващата го документация, необходими на  Община Горна Малина за кандидатстване по проект „Реконструкция на улици, тротоари и принадлежностите към тях в с. Осоица, с. Долно Камарци и с. Априлово, находящи се в община „Горна Малина“ по Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г  и Дейност 2: В случай на сключен договор за отпускане на финансова помощ, изготвяне на документации за избор на изпълнители по реда на ЗОП; консултантски услуги, свързани с управление и отчитане на дейностите по проекта; Поддейност 2.1. Изготвяне на документации за избор на изпълнители по реда на ЗОП за възлагане на дейностите по проекта; Поддейност 2.2. Предоставяне на консултантски услуги при управлението, изпълнението и отчитането на проект „Реконструкция на улици, тротоари и принадлежностите към тях в с. Осоица, с. Долно Камарци, с. Априлово находящи се в община Горна Малина“
 
„Избор на изпълнител за предоставяне на консултантски услуги за подготовка на формуляр за кандидатстване (заявление за подпомагане) и окомплектоване на документация на проект с работно заглавие: „Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на с. Горна Малина и с. Белопопци, община Горна Малина""
 
„Предоставяне на проектантски услуги за изготвяне на технически проект и упражняване на авторски надзор при изпълнението му за нуждите на община Горна Малина  на проект с работно заглавие:
„Рехабилитация и реконструкция на общински пътища Път SFO2170 / I-6, Долни Богоров-Пирдоп/-Долна Малина-Априлово,  Път SFO / I-6, Долни Богоров-Пирдоп/-Осоица,  Път SFO 3173 / I-6, Долни Богоров-Пирдоп / Саранци Макоцево и Път SFO 3173 / Саранци – Чеканчевоза кандидатстване по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони", Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура"
 

„Изготвяне на формуляр и окомплектоване на документация  за кандидатстване  за община Горна Малина  на проект с работно заглавие:„Рехабилитация и реконструкция на общински пътища Път SFO2170 / I-6, Долни Богоров-Пирдоп/-Долна Малина-Априлово,  Път SFO / I-6, Долни Богоров-Пирдоп/-Осоица,  Път SFO 3173 / I-6, Долни Богоров-Пирдоп / Саранци Макоцево и Път SFO 3173 / Саранци – Чеканчевоза кандидатстване по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони", Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура".

Избор на изпълнител за изработване на технически проект, КСС и последващо осъществяване на авторски надзор за проект с работно заглавие: „Реконструкция на улици, тротоари и принадлежностите към тях в с. Осоица, с. Долно Камарци и с. Априлово, находящи се в община „Горна Малина" по Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони", подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 г. – 2020 г.

Избор на изпълнител за предоставяне на пакет консултантски услуги за проект с работно заглавие: „Реконструкция на улици, тротоари и принадлежностите към тях в с. Осоица, с. Долно Камарци и с. Априлово, находящи се в община „Горна Малина" по Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони", подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 г. – 2020 г., включващи: Дейност 1: Подготовка, изготвяне и окомплектоване на Заявление за подпомагане и придружаващата го документация, необходими на  Община Горна Малина за кандидатстване по проект „Реконструкция на улици, тротоари и принадлежностите към тях в с. Осоица, с. Долно Камарци и с. Априлово, находящи се в община „Горна Малина" по Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони", подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г  и Дейност 2: В случай на сключен договор за отпускане на финансова помощ, изготвяне на документации за избор на изпълнители по реда на ЗОП; консултантски услуги, свързани с управление и отчитане на дейностите по проекта; Поддейност 2.1. Изготвяне на документации за избор на изпълнители по реда на ЗОП за възлагане на дейностите по проекта; Поддейност 2.2. Предоставяне на консултантски услуги при управлението, изпълнението и отчитането на проект „Реконструкция на улици, тротоари и принадлежностите към тях в с. Осоица, с. Долно Камарци, с. Априлово находящи се в община Горна Малина"

 „Организиране на  специализиран превоз на деца и на ученици в община Горна Малина до СОУ „Христо Ботев" – Горна Малина ОУ „Св. Св. Кирил и Методий" – Априлово, ОУ „Отец Паисий" – Долно Камарци  и  ОДЗ "Вяра, Надежда, Любов" – Горна Малина през учебнaтa 2016/2017 година и 2017/2018 година" 

Реконструкция на общински пътища на територията на община Горна Малина 

Ремонт на улична мрежа в населените места на Община Горна Малина

Ремонтни дейности по възстановяването на яз."Белопопци", землище на с. Белопопци за предпазване на населението и площите под него от бедствия и аварии

Довеждащ водопровод за допълнително водоснабдяване на с. Горно Камарци, Община Горна Малина

Специализиран превоз с автомобилен транспорт на деца и ученици през учебната 2015-2016 г. на територията на Община Горна Малина, област Софийска ДО СОУ „ХРИСТО БОТЕВ” – с. ГОРНА МАЛИНА И ОДЗ ”ВЯРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВ” – с. ГОРНА МАЛИНА”

Предоставяне на храна за обяд – супа, основно ястие, хляб във връзка с реализирането на дейности по социална услуга : „Обществена трапезария” на територията на Община Горна Малина

Зимно поддържане и снегопочистване на ІV-класна пътна мрежа и общински пътни артерии в община Горна Малина през експлоатационен зимен сезон 2015-2016 г.

Допълнителен водопровод с. Белопопци – с. Байлово

Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР, във връзка с реализация на национална програма за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с административен адрес: с. Горна Малина, ж. к. Юг, бл.5

Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии на утвърдени маршрутни разписания от Общинската и Републиканската транспортни схеми

ПРЕКРАТЕНА - Избор на проектант за изготвяне на работен проект за обект: „Основен ремонт на пътища в община „Горна Малина"

ПРЕКРАТЕНА - Избор на проектант за изготвяне на работен проект за обект: „Основен ремонт на пътища в община „Горна Малина“

Доставка чрез покупка на комбинирана комунална техника – 1 бр. фабрично нов комбиниран багер – товарач за нуждите на Община Горна Малина

Новини