Приложение № 1
към чл. 2, ал. 4

Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост в община Горна Малина

№ по ред

Регистрацио-нен номер

Наимено-вание[1]

Адрес

Предмет на дейност[2]

Срок[3]

Пред-ставени идеални части в % от етажна-та собстве-ност

Членове на управителния съвет

(имена, адрес, електронна поща)

Начин

на

представи-телство[4]

1.

01/09.03.2015 г.

 

 

с. Горна Малина, ж. к. „Юг”, бл.5, вх. А, Б и В

с. Горна Малина, ж. к. „Юг”, бл.5, вх. А, Б и В, община Горна Малина, Софийска област

Усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии, собствени средства или други източници на финансиране с цел ремонт и обновяване на сградата в режим на етажна собственост

безсрочно

86,24%

Председател:

Любомир Христов Кирилов- с. Горна Малина, ж. к. „Юг”, бл.5, вх. В, ет.5, ап. 13

Член: Пламен Георгиев Димитров- с. Горна Малина, ж.к. „Юг”, бл.5, вх. А, ет.1, ап.1;

Член: Димитър Александров Димитров – с. Горна Малина, ж.к. „Юг”, бл.5, вх.Б, т.1,ап.1;

 

Председателя

2.

02/10.02.2016 г.

с. Горна Малина, ж. к. „Юг”, бл.2, вх. А и вх.Б

с. Горна Малина, ж. к. „Юг”, бл.2, вх. и вх. Б,  община Горна Малина, Софийска област

Усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии, собствени средства или други източници на финансиране с цел ремонт и обновяване на сградата в режим на етажна собственост

безсрочно

100%

Председател:

Георги Цветков Георгиев-с. Горна Малина, ж.к. „Юг”, бл. 2, вх.Б, ет.1, ап.13

Член:

 Христофор Михайлов Раданов-с. Горна Малина, ж.к. „Юг”, бл. 2, вх.А, ет.2, ап.4

Член:

Сабин Мирославов Савов-с. Горна Малина, ж.к. „Юг”, бл.2, вх. А, ет.4, ап.12

 

Председателя

3.

03/10.02.2016 г.

с. Горна Малина, ул. „Жилищни блокове”, бл.7, вх. А и вх.Б

с. Горна Малина, ул. „Жилищни блокове”, бл.7, вх. А и вх. Б,  община Горна Малина, Софийска област

Усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии, собствени средства или други източници на финансиране с цел ремонт и обновяване на сградата в режим на етажна собственост

безсрочно

96,04845%

Председател:

Ралица Кънчева Кожухарова-с. Горна Малина, ул. „Жилищни блокове”, бл. 7, вх.Б, ет.4, ап.24

Член:

 Димитър Ангелов Димитров-с. Горна Малина, ул. „Жилищни блокове”, бл. 7, вх.А, ет.3, ап.7

Член:

Йорданка Петкова Николова-с. Горна Малина, ул. „Жилищни блокове”, бл.7, вх. А, ет.4, ап.10

 

Председателя

4.

04/10.02.2016 г.

с. Горна Малина, ул. „Жилищни блокове”, бл.2, вх. А и вх.Б

с. Горна Малина, ул. „Жилищни блокове”, бл.2, вх. А и вх. Б,  община Горна Малина, Софийска област

Усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии, собствени средства или други източници на финансиране с цел ремонт и обновяване на сградата в режим на етажна собственост

безсрочно

100%

Председател:

Галина Петрова Григорова-с. Горна Малина, ул. „Жилищни блокове”, бл. 2, вх.А, ет.3, ап.3

Член:

 Евтим Кръстанов Евтимов-с. Горна Малина, ул. „Жилищни блокове”, бл. 2, вх.Б, ет.3, ап.6

Член:

Валентин Симеонов Петров-с. Горна Малина, ул. „Жилищни блокове”, бл.2, вх. Б, ет.3, ап.5

 

Председателя

5.

05/10.02.2016 г

с. Горна Малина, ул. „Жилищни блокове”, бл.6, вх. А и вх.Б

с. Горна Малина, ул. „Жилищни блокове”,бл.6, вх. А и вх.Б, община Горна Малина, Софийска област

Усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии, собствени средства или други източници на финансиране с цел ремонт и обновяване на сградата в режим на етажна собственост

безсрочно

95,50%

Председател:

Румен Иванов Стоянов-с. Горна Малина, ул. „Жилищни блокове”, бл. 6, вх.Б, ет.3, ап.8

Член:

Ретета Емилова Димитрова-с. Горна Малина, ул. „Жилищни блокове”, бл. 6, вх.Б, ет.4, ап.12

Член:

Цветан Добрев Цветанов-с. Горна Малина, ул. „Жилищни блокове”, бл.6, вх. А, ет.1, ап.3

 

Председателя

6.

06/10.02.2016 г

с. Горна Малина, ж. к. „Юг”, бл.1, вх. А и Б

с. Горна Малина, ж. к. „Юг”, бл.1, вх. и вх. Б,  община Горна Малина, Софийска област

Усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии, собствени средства или други източници на финансиране с цел ремонт и обновяване на сградата в режим на етажна собственост

безсрочно

92,98%

Председател:

Грета Борисова Гелева-с. Горна Малина, ж.к. „Юг”, бл. 1, вх.А, ет.1, ап.2

Член:

 Валентина Филипова Недялкова -с. Горна Малина, ж.к. „Юг”, бл. 1, вх.А, ет.3, ап.7

Член:

Методи Евтимов Методиев-с. Горна Малина, ж.к. „Юг”, бл.1, вх. Б, ет.1, ап.1

 

Председателя

7.

07/16.03.2016 г.

с. Горна Малина, кв. 32, бл.2, вх. А и вх.Б

с. Горна Малина, кв. 32, бл.2, вх. А и вх.Б, община Горна Малина, Софийска област

Усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии, собствени средства или други източници на финансиране с цел ремонт и обновяване на сградата в режим на етажна собственост

безсрочно

100%

Председател:

Димитър Георгиев Димитров-с. Горна Малина, кв. 32, бл. 2, вх.А, ет.4, ап.11

Член:

Мариана Георгиева Николова-с. Горна Малина, кв. 32, бл. 2, вх.Б, ет.4, ап.22

Член:

Радка Величкова Димитрова-с. Горна Малина, кв. 32, бл.2, вх. Б, ет.4, ап.24

 

Председателя[1] Посочва се наименованието на сдружението съгласно споразумението за създаване на сдружение на собствениците (съгласно чл. 27, ал. 4, т. 2 ЗУЕС задължително съдържа името на населеното място, пълен административен адрес, а в градовете с районно деление наименованието на сдружението съдържа и името на района).

[2] Посочва се предметът на дейност, за който е учредено сдружението, съгласно споразумението за създаване на сдружение на собствениците.

[3] Посочва се срокът, за който е учредено сдружението, съгласно споразумението за създаване на сдружение на собствениците.

[4] Начинът на представителство, което може да бъде: само заедно, заедно и поотделно или винаги определен брой членове заедно, се определя със споразумението за създаване на сдружение на собствениците.

Новини