Общинска програма за закрила на детето 2014-2020 г., актуализирана с решение № 175, по протокол № 11 от 21.12.2017 г. на ОбС Горна Малина 

 

Новини