ЦЕНИ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ В МДТ
 

За издаване удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство, на основание чл. 3, ал. 2 и 3 от Приложение 2 към ЗМДТ, на физически лица

10.00 лв.-обикновена  - 5 работни дни

15.00 лв.-бърза             - 3 работни дни

20.00лв. – експресна   - в рамките на 1 раб. ден

За издаване удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство, на основание чл. 3, ал. 2 и 3 от Приложение 2 към ЗМДТ, на юридически лица

20.00 лв.-обикновена  - 5 работни дни

30.00 лв.-бърза             - 3 работни дни

40.00лв. – експресна   - в рамките на1 раб. ден

Издаване на удостоверение за декларирани данни за физически и юридически лица – 5,00 лв.

Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължение за физически и юридически лица – 5,00 лв.

Издаване на удостоверение за платен данък на недвижим имот, МПС, ТБО и други данъци за физически и юридически лица – 5,00 лв.

Издаване на дубликат /копие/ на подадена данъчна декларация с приложения за физически и юридически лица – 8,00 лв.

Издаване на дубликат /копие/ на документ за платен данък или такса за физически и юридически лица – 2,00 лв.

Издаване на дубликат /копие/ на всички останали видове декларации и удостоверения за физически и юридически лица - 5,00 лв.

Изготвяне на справки по искане на частни съдебни изпълнители, на основание чл.431, ал.3 и ал.4 от ГПК както следва:

  • Връчване на съобщения, призовки и други от ЧСИ – 5,00 лв.
  • Издаване на всички видове удостоверения по искане на частни съдебни изпълнители – 10,00 лв.
  • Издаване на дубликат /копие/ на данъчна декларация без приложение по искане на частни съдебни изпълнители – 15,00 лв.
  • Издаване на дубликат /копие/ на данъчна декларация с приложение по искане на частни съдебни изпълнители – 20,00 лв.
 Плащания могат да се извършват в брой и през ПОС терминал на касата в Общинска администрация Горна Малина.
 
1. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот по чл. 264, ал. 1 от ДОПК, или на незавършено строителство
Когато имотът е земедлска земя, към молбата се прилага удостоверение за характеристика на имот, издадено от Общинска служба "Земеделие и гори" - Горна Малина.
Необходимо е да представя и удостоверение за наследници, ако лицето, на което се води имотът е починало.
свали

2. Издаване на удостоверение за декларирани данни
Срокът за издаване на същото е 7 календарни дни от подаването на молбата.

свали

3. Молба-декларация за корекция на данъчна партида
Тази декларация се подава при настъпила промяна в декларирано обстоятелство, не по-късно от два месеца от датата на промяната.
Необходими документи, които се прилагат:
- когато промяната се състои в намалена работоспособност на собственик или ползвател е необходимо да се приложи копие актуално експертно решение от ТЕЛК;
- при починал ползвател се прилага копие от смъртния акт;
- при съборен или унижощен обект - удостоверение от техническа служба.
Не се дължи административна такса.
свали

4. Декларация по чл. 54 от ЗМДТ за притежаван лек или товарен автомобил
Към декларацията се прилагат копия от следните документи:
- договор за покупко-продажба или митническа декларация;
- "големят" талон на овтомобила, на името на новия собственик.
Когато договорът не е регистриран при нотариус, на касата на отдел "Местни данъци и такси" се заплаща еднократен данък за придобиване на имущества по възмезден начин, в размер на 2% от стойността на фактурата /договора/ или от застрахователната стойност на автомобила.
Срокът за подаване на декларацията е два месеца от датата на придобиване.
Не се дължи административна такса.
свали

5. Декларация по чл. 54 от ЗМДТ за продадено, спряно от движение, бракувано, унищожено и други МПС
Тази декларация се подава в срок от два месеца от настъпване на промяна в декларираните обстоятелства.Към нея се прилага копие от един от следните документи:
- договор за покупко-продажба, когато превозното средство е продадено;
- удостоверение от РДВР - КАТ - София област, когато е спряно от движение или бракувано;
- удостоверение от фирмата, приела, автомобила за унищожаване /скрап/.
Не се дължи административна такса.
свали

6. Приемане и обработване на декларации за облагане с годишен данък върху недвими имоти за новостроени или придобити по друг начин имоти на територията на общината, съгласно чл. 14 от ЗМДТ
Необходимо е да се представи документ за собственост, както и удостоверение за наследници ако е необходимо.
Тази декларация се подава в срок от два месеца от придобиването на имота, или шест месеца от смъртта на собственика.
Не се дължи административна такса.
 
свали декларация по чл.14

7. Приемане и обработване на декларации за облагане с данък върху нежилищните имоти, придобити от фирми и предприятия, съгласно чл. 17 от ЗМДТ
Необходимо е да се представи документ за собственост, както и удостоверение за наследници ако е необходимо.
Тази декларация се подава в срок от два месеца от придобиването на имота.
Не се дължи административна такса.
 
8.  Декларация за определяне и администриране на ТБО на брой съдове - количество
 
9.  Декларация за освобождаване от такса сметосъбиране и сметоизвозване
 
10. Месечна справка - декларация за реализирани нощувки и определяне на туристически данък
- Декларацията се подава до 15-то число на месеца, следващ месеца на реализираните нощувки;
- Може да подадете декларацията на следния e-mail: gmalina@abv.bg
 
Справка за дължимите данъци можете да направите всеки работен ден от 08.00 до 17.00 часа на тел. 07152/23 20, вътрешен 120, на e-mail: gmalina@abv.bg, както и от формата "Коментар и контакти" от сайта на общината
Сметката, по която можете да платите дължимия данък e
IBAN: BG29UNCR96608411292011
BIC: UNCRBGSF
"Уникредит Булбанк" АД
вид плащане за данък върху недвижимите имоти: 44 21 00
вид плащане за такса върху битовите отпадъци: 44 24 00
вид плащане за лихви: 44 65 00
Плащания могат да се извършват в брой и през ПОС терминал на касата в Общинска администрация Горна Малина.

Новини