1. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот по чл. 264, ал. 1 от ДОПК, или на незавършено строителство
Срокът за издаване на същото е 14 календарни дни от подаването на молбата.
Административната такса, която се заплаща за изготвяне на оценката е вразмер на 5,00 лева за недвижими имоти на физически лица и 15,00 лева за имоти, собственост на фирми.
Когато имотът е земедлска земя, към молбата се прилага удостоверение за характеристика на имот, издадено от Общинска служба "Земеделие и гори" - Горна Малина.
Необходимо е да представя и удостоверение за наследници, ако лицето, на което се води имотът е починало.
свали

2. Издаване на удостоверение за декларирани данни
Срокът за издаване на същото е 7 календарни дни от подаването на молбата.
За същото не се дължи административна такса, не се прилагат и други документи.
свали

3. Молба-декларация за корекция на данъчна партида
Тази декларация се подава при настъпила промяна в декларирано обстоятелство, не по-късно от два месеца от датата на промяната.
Необходими документи, които се прилагат:
- когато промяната се състои в намалена работоспособност на собственик или ползвател е необходимо да се приложи копие актуално експертно решение от ТЕЛК;
- при починал ползвател се прилага копие от смъртния акт;
- при съборен или унижощен обект - удостоверение от техническа служба.
Не се дължи административна такса.
свали

4. Декларация по чл. 54 от ЗМДТ за притежаван лек или товарен автомобил
Към декларацията се прилагат копия от следните документи:
- договор за покупко-продажба или митническа декларация;
- "големят" талон на овтомобила, на името на новия собственик.
Когато договорът не е регистриран при нотариус, на касата на отдел "Местни данъци и такси" се заплаща еднократен данък за придобиване на имущества по възмезден начин, в размер на 2% от стойността на фактурата /договора/ или от застрахователната стойност на автомобила.
Срокът за подаване на декларацията е два месеца от датата на придобиване.
Не се дължи административна такса.
свали

5. Декларация по чл. 54 от ЗМДТ за продадено, спряно от движение, бракувано, унищожено и други МПС
Тази декларация се подава в срок от два месеца от настъпване на промяна в декларираните обстоятелства.Към нея се прилага копие от един от следните документи:
- договор за покупко-продажба, когато превозното средство е продадено;
- удостоверение от РДВР - КАТ - София област, когато е спряно от движение или бракувано;
- удостоверение от фирмата, приела, автомобила за унищожаване /скрап/.
Не се дължи административна такса.
свали

6. Приемане и обработване на декларации за облагане с годишен данък върху недвими имоти за новостроени или придобити по друг начин имоти на територията на общината, съгласно чл. 14 от ЗМДТ
Необходимо е да се представи документ за собственост, както и удостоверение за наследници ако е необходимо.
Тази декларация се подава в срок от два месеца от придобиването на имота, или шест месеца от смъртта на собственика.
Не се дължи административна такса.

7. Приемане и обработване на декларации за облагане с данък върху нежилищните имоти, придобити ог фирви и предприятия, съгласно чл. 17 от ЗМДТ
Необходимо е да се представи документ за собственост, както и удостоверение за наследници ако е необходимо.
Тази декларация се подава в срок от два месеца от придобиването на имота.
Не се дължи административна такса.
 
8.  Декларация за определяне и администриране на ТБО на брой съдове - количество
 
9.  Декларация за освобождаване от такса сметосъбиране и сметоизвозване
 
10. Месечна справка - декларация за реализирани нощувки и определяне на туристически данък
- Декларацията се подава до 15-то число на месеца, следващ месеца на реализираните нощувки;
- Може да подадете декларацията на следния e-mail: gmalina@abv.bg
 
Справка за дължимите данъци можете да направите всеки работен ден от 08.00 до 17.00 часа на тел. 07152/23 20, вътрешен 120, на e-mail: gmalina@abv.bg, както и от формата "Коментар и контакти" от сайта на общината
Сметката, по която можете да платите дължимия данък e
IBAN: BG29UNCR96608411292011
BIC: UNCRBGSF
"Уникредит Булбанк" АД
вид плащане за данък върху недвижимите имоти: 44 21 00
вид плащане за такса върху битовите отпадъци: 44 24 00
вид плащане за лихви: 44 65 00

Новини