Сдружение с нестопанска цел „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ЕЛИН ПЕЛИН - ГОРНА МАЛИНА“ е регистрирано на 17.09.2016 г. в Софийски окръжен съд с номер на фирмено дело 68/2016 г., със седалище и адрес на управление гр. Елин Пелин, общ. Елин Пелин, бул. София 13, ет. 4, помещения 1 и 2. Сдружението се управлява от Общо събрание и Управителен съвет. Председател на УС на сдружение „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ЕЛИН ПЕЛИН - ГОРНА МАЛИНА” е протойерей Серафим – Стоян Стефанов Янев.
 
   Регистрация в регистър БУЛСТАТ е извършена на 29.09.2016 г. и Сдружение с нестопанска цел „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ЕЛИН ПЕЛИН - ГОРНА МАЛИНА“ има код по БУЛСТАТ 177080921.
 
   На основание чл. 45, ал. 3 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел за осъщесвяване на общественополезна дейност Сдружение с нестопанска цел „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ЕЛИН ПЕЛИН - ГОРНА МАЛИНА“ е регистрирано в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел под номер 20161017004.
 
Решение №1 /17.09.2016 г. на Софийски окръжен съд
 
Регистрация регистър БУЛСТАТ Агенция по вписванията
 
Удостоверение 004/17.10.2016 г. от Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел
 
 

Новини