ПОКАНА

ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

Уважаеми съграждани,

Предстои внасяне в Общински съвет за обсъждане и приемане на бюджета на Община Горна Малина за 2018 година.

Убедени сме, че разработването и приемането на общинския бюджет са част от най-важните решения за бъдещето и те трябва да се вземат с активното участие на гражданите.

Предвид гореизложеното, на основание чл.84, ал.6  в изпълнение на  Закона за публичните финанси и във връзка с  чл.37 ал.6  от Наредбата на Общински съвет – Горна малина  за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета и за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности на Община Горна Малина Кметът на Община Горна Малина,  Инж.Ангел Жиланов кани жителите на общината, представители на бизнеса, неправителствени организации и цялата общественост на ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ на проекта за бюджет за 2018 година на Община Горна Малина на 10 януари 2018 година с. Горна Малина       -           10:00 часа      -           Сесийна зала в сградата на Община Горна Малина , ет 2

Материалите по проекта за бюджет за 2018 година ще бъдат на разположение в  ет. 2, стая 17 „Счетоводство” на Общинска администрация и публикувани в интернет-сайта на Община Горна Малина на 02  януари  2018 година.

Становища и предложения по проекта за общински бюджет за 2018 година могат да се представят в деловодството на Центъра за услуги и информация на гражданите в сградата на Община Горна Малина и на e-mail: gmalina@abv.bg, не по-късно от два дни преди провеждане на публичните обсъждания.

Основни параметри по проект на бюджет за 2018 година

Индикативен разчет на сметките за средства от Европейския съюз за 2018 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П О К А Н А

 ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА

 кани общинските съветници, кметове на населени места и всички заинтересовани лица на 15.12.2017 г. (петък) от 10:00 часа в сградата на община Горна Малина, ул. „21-ва” № 18, ет. 2, зала № 9, където ще се проведе публично обсъждане на проект за Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Горна Малина за 2018 г. Всички заинтересовани лица могат да подават становища, предложения и възражения относно изготвения проект на Годишната програма.

Проект на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Горна Малина за 2018 г.

 

 

 

 

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

   На  основание чл. 26, ал. 2 и ал. 4  от Закона за нормативните актове в 14 дневен срок, считано от 26.09 до 05.10.2017 г. включително, всички заинтересовани лица могат да подават становища, предложения и възражения относно изготвения ПРОЕКТ НА ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА (2017 – 2019),

   На 06.10.2017 г. (пeтък) от 10:00 часа в общинска администрация Горна Малина, ет. 2, зала № 9 се канят всички заинтересовани граждани за обсъждане на предложения Проект.

Проект Стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците от община Горна Малина (2017-2019 г.)

 План за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в община Горна Малина за 2018 година

 

 

 

 

Покана

на основание чл.44, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси

 

       Уважаеми жители на община Горна Малина,

   Каним Ви на публично обсъждане на Отчета за касовото изпълнение на бюджета за 2016 г. на община Горна Малина.

   Обсъждането ще се проведе на 07.09.2017 г. (четвъртък) от 10.00 часа в зала 9, ет.2 в сградата на общинска администрация Горна Малина, адрес с. Горна Малина, пл."Родолюбие" №1.

   Материалите са публично достъпни на официалния уеб сайт на Община Горна Малина - www.gornamalina.eu 

   Желаещите могат да се запознаят с материалите всеки работен ден от 09.00-11.00 часа, ет.2, стая 17 - счетоводство.

Приложения:

Обяснителна записка за изпълнението на приходите и разходите към 31.12.2016 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2016 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 31.12.2016 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основание чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове няма постъпили предложения и мнения по така направения проект за Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, обсъждане, изпълнение, отчитане и контрол на  бюджета на Община Горна Малина

ЗАМ.-КМЕТ НА ОБЩИНАТА:

/Цветанка Иванова/

 

   На основание чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове няма постъпили предложения и мнения по така направения проект за Наредбата за определяне и администриране на местни такси и  цени на услуги

ЗАМ.-КМЕТ НА ОБЩИНАТА:

/Цветанка Иванова/

        

   На основание чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове няма постъпили предложения и мнения по така направения проект за Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2017 г.

ЗАМ.-КМЕТ НА ОБЩИНАТА:

/Цветанка Иванова/

 

    На основание чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове няма постъпили предложения и мнения по така направения проект за Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Горна Малина.

ЗАМ.-КМЕТ НА ОБЩИНАТА:

/Цветанка Иванова/

 

 

П О К А Н А

  На основание чл.44 ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.84 ал.6 от Закона за публичните финанси

 Уважаеми жители на Община Горна Малина,

Каним Ви на публично обсъждане на проекта за Бюджет 2017 на Община Горна Малина.

Обсъждането ще се проведе на 05.01.2017 г./четвъртък/ от 10.00 ч. в заседателната зала ет.2 стая 9 в сградата на общинска администрация , с адрес с.Горна Малина , пл.Рододлюбие № 1.

Материалите са публично достъпни на официалния уеб сайт на Община Горна Малина – www.gornamalina.eu

Желаещите могат да се запознават с материалите всеки работен ден от 09.00 – 11.00 часа – ет.2 стая 18 – главен счетоводител.

Приложения:

Проекто - бюджет 2017 г.

Капиталови 2017 г.

 

 

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

             На  основание чл. 26, ал. 2 и ал. 4  от Закона за нормативните актове в 14 дневен срок, считано от 14.12.2016 г. до 30.12.2016 г. включително, всички заинтересовани лица могат да подават становища, предложения и възражения относно изготвената СТРАТЕГИЯ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА 2017 – 2030 и План за изпълнението й през периода 2017 – 2020 г.

На 05.01.2017 г. (четвъртък) от 10:00 часа в общинска администрация Горна Малина, ет. 2, зала № 9 ще се проведе общественото обсъждане на предложените Проект за  Стратегия и План.

Приложение:

СТРАТЕГИЯ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА 2017 – 2030

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА 2017 - 2020

 

 

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е

 ПОКАНА

ЗА ПУБЛИЧНО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

              Административното ръководство на Община Горна Малина на основание чл. 8, ал. 10 от Закона за общинската собственост във връзка с чл. 4, ал. 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество на Община Горна Малина, предоставяме на местната общност, Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2017 г.

                В 14-дневен срок от публикуването й могат да бъдат правени предложения и допълнения по нея.

                Публичното обсъждане на Програмата ще се състои на 19.12.2016 г. от 11:00 ч. в зала № 9, ет. 2 в административната сграда на общината.

Приложение: Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2017 г.

 
 
У В Е Д О М Л Е Н И Е
 
ПОКАНА
ЗА ПУБЛИЧНО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
 
             Административното ръководство на Община Горна Малина на основание чл.26 ,ал.2 и чл.28 от ЗНА, в 14-дневен  срок  от  публикуването на  настоящото  обявление на интернет страницата на общината,www.gornamalina.eu,  Община Горна Малина предоставя възможност на заинтересованите лица да направят предложения и становища по проекта за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и  цени на услуги, Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Горна Малина, Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, обсъждане, изпълнение, отчитане и контрол на  бюджета на Община Горна Малина, предоставяни от Община Горна Малина, на e-mail адреса или на адрес: с.Горна Малина, ул.”21-ва”, №18, в  Центъра за услуги и информация на гражданите.
             На 19.12.2016 г.( понеделник) от 10:00 часа в общинската администрация Горна Малина, ет.2, зала № 9,  се канят всички заинтересовани граждани за обсъждане и предложения към проекта за изменения и допълнения на Наредбата .
 
М О Т И В И
за
изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община Горна Малина
 
             1.Причини, налагащи промените на измененията и допълненията на подзаконовия акт:
           
             Местните приходи са финансови средства, които са част от общия бюджет на общината, необходими за осъществяване на социално-битови услуги, като същите се разходват в зависимост от потребностите на населението и възможностите на общината за ресурсна обезпеченост.
           Приходите от такси и услуги покриват текущите оперативни нужди за поддържане на материалната база. Увеличаване на разходите, необходими за обезпечаване на дейностите по отношение на сградния фонд, оборудване с нова техника, текущи ремонти и поддръжка, налагат актуализация на сумите за наеми на общинските зали.
     
             На основание чл.8, ал.1, ал.2 и ал.3 от Семейния кодекс и засиленият интерес от страна на гражданите по отношение на провеждането на ритуали за сключване на граждански брак извън зала, на територията на общината или извън нея, налагат регламентирането на тази услуга.
           При определяне размера на тази услуга са взети предвид видът и обемът на извършваните дейности, времето, необходимо за това и досегашната практика. При въвеждането им е приложен диференциран подход спрямо този вид услуга, имайки предвид търсенето, потреблението и формирането на приходи в общинския бюджет.
 
           2. Изменения и допълнения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, приета с решение №49, по протокол №3 от 22.12.2011г., допълнена и изменена с Решение №231 по протокол №9 от 12.09.2012г., с Решение №313 по протокол №11 от 30.11.2012г., с Решение №122 по протокол №3 от 12.06.2013г., с Решение №224 по протокол №9 от 16.12.2013г. и Решение № 199 по протокол №8 от 28.10.2014г.:
 
РАЗДЕЛ Ѵ
Такси за административни услуги
 
          Чл.13 Било: (1) Лицата, предявяващи искане за намаляване на такса смет като собственици на имоти на територията на община Горна Малина, подават молба до Кмета на община Горна Малина в Центъра за услуги и информация на гражданите в срок до 31 декември на предходната година, а за придобитите имоти през годината, декларация се подава в 60-дневен срок от придобиването им.
 

 Става: (1) Лицата, предявяващи искане за намаляване на такса смет като собственици на имоти на територията на община Горна Малина, подават заявление  до главния експерт „Местни данъци и такси” ,  община Горна Малина в Центъра за услуги и информация на гражданите в срок до 30 ноември на предходната година, а за придобитите имоти през годината, декларация се подава в 60-дневен срок от придобиването им.

            Чл.31.(1) За извършени услуги по гражданското състояние се заплащат следните такси:
                 Т.1 (става)Издаване на удостоверение за наследници съгласно чл. 24, ал. 2 и чл. 106, ал. 1, т. 1 от ЗГР и извършване на презаверка, когато няма промяна в обстоятелствата – цена 5.00 лв.
 
ГЛАВА ТРЕТА
Цени на други услуги, оказвани или предоставяни от общината на физически и юридически лица
             Чл.42.(става ) Общинският съвет определя следните цени на услуги и права, предоставяни от общината:
1.     За ползване на зала общинска собственост    -  60.00 лв.
2.     За ползване на зала за граждански ритуали  -  50.00 лв.
3.     За организиране и провеждане на ритуал за сключване на граждански брак  в  зала:
                     а) в празнични дни  -   40.00 лв.
                     б) в делнични дни  -   25.00 лв.
4.  За организиране и провеждане на ритуал за сключване на граждански брак извън залите на община Горна Малина:
                     а) в района на община Горна Малина             -  200.00 лв.
                     б) извън района на община Горна Малина    -  400.00 лв.
                
                т.3 от досегашния чл.42 става т.5, т.4 става т.6 и т.н.
 
  3. На основание изменения и допълнения в Закона за публичните финанси, обнародван в ДВ бр. 43 от 7.06.2017 г. и  на основание ЗМСМА – чл.21, ал.1, т.7 и т.23 и с предстоящото изготвяне на проектобюджета на община Горна Малина за 2017 г., да бъдат направени следните изменения  в Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, обсъждане, изпълнение, отчитане и контрол на  бюджета на Община Горна Малина, приета с Решение № 1, Протокол № 1 от 07.02.2014 г.:

   Чл.37.  (1) Кметът на общината разработва проекта за общинския бюджет по показателите по чл. 45, ал. 1 със съдействието на кметовете на кметства и кметовете на райони на базата на:

1. одобрената от Министерския съвет средносрочна бюджетна прогноза, включително размера на бюджетните взаимоотношения на държавния бюджет с общините, както и одобрената бюджетна прогноза по чл. 83, ал. 2;

2. указанията по чл. 67, ал. 6 и чл. 82, ал. 4;

3. разделението на дейностите и определените натурални и стойностни показатели за делегираните от държавата дейности съобразно съответните специални закони;

4. разчитане на средства за съфинансиране  и/ или авансово финансиране на проекти по Европейски програми.

5. задълженията по предявени вземания по влезли в сила съдебни решения;

6. прогнозата за очаквания размер на нови задължения за разходи и за поемане на ангажименти за разходи;

7. задълженията по финансиране на общинския дълг и намеренията за поемане на нов общински дълг, както и максималния размер на общинския дълг и на общинските гаранции към края на бюджетната година;

8. задълженията по национални и регионални програми и проекти;

9. други бюджетни, отчетни и статистически показатели на касова и начислена основа;

10. други оценки и прогнози.

(2) (Отм. – ДВ, бр. 43 от 2016 г.)

 (3) Проектът на бюджета се придружава от разчети по показатели по единната бюджетна класификация, определени с указанията по чл. 67, ал. 6, от индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз и от прогнозите по чл. 82, ал. 3.

(4) Кметът на общината внася в общинския съвет окончателния проект на бюджета на общината, индикативния годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз и прогнозите по чл. 82, ал. 3 в срок до 20 работни дни от обнародването на закона за държавния бюджет за съответната година.

 (5) (Нова - ДВ, бр. 43 от 2016 г.) Кметът на община в процедура по финансово оздравяване изпраща проекта на бюджет на общината за съгласуване от министъра на финансите.

 (6) (Нова - ДВ, бр. 43 от 2016 г.) В рамките на срока по ал. 4 кметът на общината представя проекта на бюджет за публично обсъждане от местната общност, като оповестява датата на обсъждането най-малко 7 дни предварително на интернет страницата на общината и в местните средства за масово осведомяване. Публичното обсъждане се провежда по ред, определен от общинския съвет. За постъпилите предложения се съставя протокол, който се внася в общинския съвет заедно с окончателния проект на бюджета.
 
4. На основание чл.1, ал.1 и ал.2 от Закона за местните данъци и такси, Общинският съвет определя с наредба размера на данъците, по реда и в границите определени със закон.

         Във връзка с горепосочените основания, както и с предстоящото изготвяне на проектобюджета на община Горна Малина за 2017 г., да бъдат направени следните изменения  в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Горна Малина, приета с Решение № 8, Протокол № 2 от 11.02.2011 г., допълнена и изменена с Решение № 223, Протокол № 9 от 16.12.2016 г.:

  Чл.15 Било: „ Размерът на данъка върху недвижимите имоти се определя в размер на 1,5 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот.”

      Става: „ Размерът на данъка върху недвижимите имоти се определя в размер на 2,0 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот.”

 

За прилагането на Наредбите не са необходими финансови средства.       
 
В наредбите не се въвеждат норми на правото на Европейския съюз, поради което не се налага да бъде изготвена справка за съответствие с европейското право.

 

СЪОБЩЕНИЕ

   Във връзка с чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, отразяващ задължението за публикуване на Проект за промени на нормативен акт, с цел информиране на населението  и прозрачност в действията  на институциите,  в  14-дневен срок от публикуване  на настоящото на интернет страницата на общината се приемат  предложения и становища относно така изготвения проект за изменения в Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги, приета с Решение № 49 на Общински съвет Горна Малина, Протокол № 3/22.12.2011 г. (Допълнена и изменена с:  Решение № 231, Протокол № 9/12.09.2012 г., Решение № 313, Протокол № 11/30.11.2012 г., Решение № 122, Протокол № 3/12.06.2013 г.,  Решение № 224, Протокол № 9/16.12.2013 г. и Решение № 199, Протокол № 8/28.10.2014 г.), Раздел III. Такси за детски ясли, детски градини, специализирани институции за предоставяне на социални услуги, лагери и други общински социални услуги, чл. 21.
  Промените в чл. 21 се налагат от влизането в сила от 01.08.2016 г. на Закон за предучилищното и училищното образование  (ЗПУО)  и  Наредба  № 5 от 03.06.2016 г. (обн. ДВ, бр. 46 от 17.06.2016 г., в сила от 01.08.2016 г.) за предучилищното образование, издадена от министъра на образованието и науката, в Раздел II. Организация на учебното и неучебното време,  чл. 14, ал. 1.  
   На 21.10.2016 г. (петък) от 10:30 часа в общинска администрация Горна Малина, ет. 2, зала № 9 се канят всички заинтересовани граждани за обсъждане на предложените промени на Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги.
 
Приложение: Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги.

 О Б Я В Л Е Н И Е

 
            На  основание чл. 26, ал. 2 и ал. 4  от Закона за нормативните актове в 14 дневен срок, считано от 04.10 до 17.10.2016 г. включително, всички заинтересовани лица могат да подават становища, предложения и възражения относно изготвения ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА  В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И  НА ДЕЦА, ПОДЛЕЖАЩИ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА  ГОРНА МАЛИНА.
На 21.10.2016 г. (петък) от 10:00 часа в общинска администрация Горна Малина, ет. 2, зала № 9 се канят всички заинтересовани граждани за обсъждане на предложения Проект за  Наредба.
 
М О Т И В И
 
   Необходимостта от приемането  на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и  на деца, подлежащи на задължително предучилищно образование в общинските детски градини и училища на територията на община  Горна Малина произтича от влизането в  сила от 01.08.2016 г. на Закона за предучилищното и училищното образование, който визира единна държавна образователна политика за осигуряване правото на предучилищно и училищно образование.
  В съответствие с чл. 25 ал. 2 и чл. 56 от същия закон, предучилищното образование се осъществява от общинските детски градини на територията на Община Горна Малина, а задължителното предучилищно образование – и от общинските училища, които могат да осигурят условия за това, при условията и по реда на държавния образователен стандарт за предучилищното образование и на държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие.
  Във връзка с изискванията на чл. 59. ал. 1. от Закона за предучилищното и училищното образование, условията и редът за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини се определят с наредба на общинския съвет.
Съгласно Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование, Обн. - ДВ, бр. 46 от 17.06.2016 г., в сила от 01.08.2016 г., издадена от МОН, чл. 7, ал. 1: Записването, отписването и преместването в общинските детски градини за всеки вид организация по чл. 14 се извършват съгласно наредба на общинския съвет, и  ал. 3: Записването, отписването и преместването на деца за задължително предучилищно образование в общинските училища се осъществяват при условията и по реда на ал. 1.
  Във връзка с чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, отразяващ задължението за публикуване на Проекта за приемане на нормативен акт, с цел информиране на населението  и прозрачност в действията  на институциите,  в  14-дневен срок от публикуване  на настоящото на интернет страницата на общината се приемат  предложения и становища относно така изготвения проект за приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини и  записване, отписване, преместване и отсъствие на деца, подлежащи на задължително предучилищно обучение в общинските детски градини и  училищата на територията на община Горна Малина.
За прилагането на Наредбата не са необходими финансови средства.
В наредбата не се въвеждат норми на правото на Европейския съюз, поради което не се налага по акта да бъде изготвена справка за съответствие с европейското право.
 
Приложение: НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА  В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И  НА ДЕЦА, ПОДЛЕЖАЩИ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА  ГОРНА МАЛИНА.

Новини