До собственниците на земеделска, горска и строителна техника
 
Обществено обсъждане на ОУП

Изтегли поканата

 
Съобщение
Във връзка с  публична покана за избор на изпълнител на  обществена поръчка за строителство без процедура по ЗОП с предмет:  „Ремонтни дейност по възстановяването на яз. „Белопопци“, землище на с. Белопопци за предпазване на населението и площите под него от бедстмвия и аварии“, Ви известяваме, че отварянето на офертите ще се извърши на 19.12.2014 г. (петък) от 10.00 ч. в зала № 9 в административната сграда на Възложителя – с. Горна Малина, ул. „21-ва“ № 18.
Лица, които могат да присъстват: участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.  
 
КОЛЕДЕН КОНЦЕРТ В ЗАЛА АРЕНА ГОРНА МАЛИНА.

Община Горна Малина  кани жителите и гостите на общината на 18 декември (четвъртък) от 12:00 часа в зала Арена Горна Малина на коледен концерт с участието на РОСИЦА КИРИЛОВА и ХАЙГАШОТ АГАСЯН.

Дядо Коледа
Вход свободен.
Уведомяваме Ви, че общината ще осигури транспорт от населените места, а информация можете да получите от кметствата и читалищата.

 
Проект на изменение на наредба и оповестяване до широката общественост

       На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, съобщаваме на заинтересованата общественост, че е изготвено предложение за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на община Горна Малина, в сила от 01.01.2014 г.
Предложения и становища по проекта могат да се правят от  заинтересованите лица до 02.12.2014 г. вкл.
Публичното обсъждане на предложението ще се състои на 03.12.2014 г. от 10.30 ч. в малката зала на втория етаж в сградата на общинската администрация.

Изтегли предложението

 
Общественна поръчка

Ремонтни дейности по възстановяването на яз."Белопопци", землище на с. Белопопци за предпазване на населението и площите под него от бедствия и аварии

Изтегли документация

Образци

Количественно - стойностна сметка

 
Предвиждания на общия устройствен план

ПОКАНА


ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ


       Каним Ви на 06.11.2014 от 14:00 часа за среща-дискусия на тема: „Предвиждания на общия устройствен план на Община Горна Малина”, която ще се проведе в сградата на Общинска администрация – Горна Малина.

Като приложение предоставяме за попълване анкета, която следва да се попълни и изпрати на електронната поща на община Горна Малина – This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it или по поща в срок до  14.11.2014 г.


С уважение,


арх. Мирослав Русев,

Главен архитект на Община Горна Малина


 
Заявление за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване

 

ИЗТЕГЛИ ЗАЯВЛЕНИЕ
за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване 

 
Специализиран превоз за ученици

 Във връзка с провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Специализиран превоз с автомобилен транспорт на деца и ученици през учебната 2014-2015 г. на територията на Община Горна Малина, област Софийска до ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Априлово, СОУ „Христо Ботев“, ОДЗ „Вяра, надежда и любов“ – с. Горна Малина по маршрути: 1. с. Горна Малина-с. Байлово – с. Белопопци – с. Горна Малина; 2. с. Горна Малина – с. Чеканчево – с. Макоцево – с. Саранци – военен блок – с. Горна Малина; 3. с. Горна Малина – с. Белопопци – с. Горна Малина; 4. с. Горна Малина – с. Осойца – с. Негушево – с. Горна Малина; 5. с. Горна Малина – с. Гайтанево – с. Априлово – с. Долна Малина – с. Горна Малина” и на основание чл. 69а, ал. 3 от закона за обществени поръчки, Ви известяваме, че отварянето на ценовата оферта ще се извърши на 10.11.2014 г. (понеделник) от 11.00 ч. в зала № 9, ет. 2 в административната сграда на община Горна Малина, ул. „21-ва” № 18.
         Лица, които могат да присъстват: участникът в процедурата или негов упълномощен представител, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

 

Изтегли "Искане за разяснение по документация за участие"

Изтегли разписание

Протоколи и решение № 438 / 2014 г.

 

Специално

Обявления по ЗУТ

 

Заповед № ОА - 79/19.03.2014 год.

Заповед № 086 от 17.02.2014 год.

Заповед № 086/17.02.2014 год. на Кмета на Община Горна Малина във връзка с пашата на селскостопански животни в горските територии - държавна собственост през 2014 год., спрямо приложения списък по землища

 
 

Заповед № 389/20.10.2014 год.

 
 
 
 

Масиви в Общината

 
 

Месечни бюлетини

"НИЕ ПОБЕДИХМЕ"

Бюлетин на Община Горна Малина октомври 2013 година

  Бюлетин на Община Горна Малина април 2013 година

Бюлетин на Община Горна Малина март 2013 година

 

 

Данъци и такси

Справка за дължимите данъци можете да направите всеки работен ден от 08.00 до 17.00 часа на тел. 07152/23 20, вътрешен 120, на e-mail: gmalina@abv.bg, както и от формата "Коментар и контакти" от сайта на общината
Сметката, по която можете да платите дължимия данък e
IBAN: BG29UNCR96608411292011
BIC: UNCRBGSF
"Уникредит Булбанк" АД
вид плащане за данък върху недвижимите имоти: 44 21 00
вид плащане за такса върху битовите отпадъци: 44 24 00
вид плащане за лихви: 44 65 00Joomla template by DesignForJoomla.com
DesignForJoomla.com provides free Joomla templates, free and commercial Joomla extensions, Joomla tutorials and SEO tips for the Joomla CMS