Поздравителен адрес
Поздравителен адрес
 
Предвиждания на общия устройствен план

ПОКАНА


ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ


       Каним Ви на 06.11.2014 от 14:00 часа за среща-дискусия на тема: „Предвиждания на общия устройствен план на Община Горна Малина”, която ще се проведе в сградата на Общинска администрация – Горна Малина.

Като приложение предоставяме за попълване анкета, която следва да се попълни и изпрати на електронната поща на община Горна Малина – This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it или по поща в срок до  14.11.2014 г.


С уважение,


арх. Мирослав Русев,

Главен архитект на Община Горна Малина


 
Предложения до Общински съвет
 
СЪОБЩЕНИЕ
На основание чл. 4, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, предоставяме на вниманието на местната общност проект на Програма за управление и разпореждане с общинско имущество за 2015 г. Публичното обсъждане на Програмата ще се състои на 23.10.2014 г. от 10.00 ч. в сградата на общинската администрация, ет. 2, зала № 9.
 
 
 
 

 
 
 
Общественна поръчка

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я  З А  У Ч А С Т И Е

В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ОПРОСТЕНИТЕ ПРАВИЛА С ПРЕДМЕТ:

          „СПЕЦИАЛИЗИРАН ПРЕВОЗ С АВТОМОБИЛЕН ТРАНСПОРТ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2014-2015 Г.  НА  ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА, ОБЛАСТ СОФИЙСКА, ДО ОУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - С. АПРИЛОВО, СОУ „ХРИСТО БОТЕВ”, ОДЗ "ВЯРА, НАДЕЖДА И ЛЮБОВ" - С. ГОРНА МАЛИНА ПО МАРШРУТИ:
1. С. Г.МАЛИНА - С.БАЙЛОВО - С.БЕЛОПОПЦИ - С .Г.МАЛИНА
2. С.Г.МАЛИНА - С.ЧЕКАНЧЕВО - МАКОЦЕВО - САРАНЦИ  - ВОЕНЕН БЛ. - Г.МАЛИНА;
3. Г.МАЛИНА -БЕЛОПОПЦИ - Г.МАЛИНА;
4. Г. МАЛИНА - ОСОЙЦА - НЕГУШЕВО - Г. МАЛИНА;
5. С.Г.МАЛИНА - ГАЙТАНЕВО - АПРИЛОВО - ДОЛНА МАЛИНА - Г.МАЛИНА”

 Изтегли пълната документация

 Линк към детайлите в сайта на АОП

Спецификация

 

 
Заповед № 374/06.10.2014 г.
ЗАПОВЕД
№ 374/06.10.2014 г.
с. Горна Малина

На основание чл. 38, ал. 1, чл. 44, ал. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация вр. чл. 7, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), чл. 14, ал. 4, т. 2 вр. чл. 101а и сл. от ЗОП,
О Т К Р И В А М:
         1. Избор на изпълнител на обществена поръчка за услуга по реда на чл. 101а и сл. ЗОП без процедура с предмет:„Зимно поддържане и снегопочистване на ІV-класна пътна мрежа и общински пътни артерии в община Горна Малина през експлоатационен зимен сезон 2014-2015 г.

 

Специално

Обявления по ЗУТ

 

Заповед № ОА - 79/19.03.2014 год.

Заповед № 086 от 17.02.2014 год.

Заповед № 086/17.02.2014 год. на Кмета на Община Горна Малина във връзка с пашата на селскостопански животни в горските територии - държавна собственост през 2014 год., спрямо приложения списък по землища

 
 

Заповед № 389/20.10.2014 год.

 
 
 
 

Масиви в Общината

 
 

Месечни бюлетини

"НИЕ ПОБЕДИХМЕ"

Бюлетин на Община Горна Малина октомври 2013 година

  Бюлетин на Община Горна Малина април 2013 година

Бюлетин на Община Горна Малина март 2013 година

 

 

Данъци и такси

Справка за дължимите данъци можете да направите всеки работен ден от 08.00 до 17.00 часа на тел. 07152/23 20, вътрешен 120, на e-mail: gmalina@abv.bg, както и от формата "Коментар и контакти" от сайта на общината
Сметката, по която можете да платите дължимия данък e
IBAN: BG29UNCR96608411292011
BIC: UNCRBGSF
"Уникредит Булбанк" АД
вид плащане за данък върху недвижимите имоти: 44 21 00
вид плащане за такса върху битовите отпадъци: 44 24 00
вид плащане за лихви: 44 65 00Joomla template by DesignForJoomla.com
DesignForJoomla.com provides free Joomla templates, free and commercial Joomla extensions, Joomla tutorials and SEO tips for the Joomla CMS