Общественна поръчка

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я 

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА Възлагане на обществена поръчка с предмет:

„иЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА (оупо) ГОРНА МАЛИНА”

 

ПО ПРОЕКТ „ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА”ПО РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ,СЪГЛ.ЧЛ.124,АЛ.1 ОТ ЗУТ

СЪФИНАНСИРАН СЪС СРЕДСТВА ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ.

Обявление

Решение

Образци на документи

Документация

 
ВНИМАНИЕ!
Опастност от възникване и разпространение на забояването Син език
 

От какво се причинява за боляването синия език? Причинителят на синия език е вирус, който се предава на възприемчивите животни чрез кръвосмучещи мушички от род Culicoides.
Кои животни са възприемчиви към заболяването син език? Това са домашните (говеда, овце и кози) и дивите преживни животни (диви кози, муфлони, сърни, елени, якове, бизони, зубри).
Read more...
 
Заповед № 320/14.08.2014 год.

Заповед № 320/14.08.2014 год. на Кмета на Община Горна Малина за избор на изпълнител на обществена поръчка за услуга по реда на чл. 101а и сл. ЗОП без процедура с предмет: „Почистване на коритата на водните течения в населените места в Община Горна Малина”. Публичната покана е регистрирана в АОП под № 9032735.

 Документация


Изтегли протокол за отваряне на документи

 
Дирекция „Бюро по труда" съобщава

 Дирекция „Бюро по труда” информира работодателите че, във връзка с повишаване на качеството на предоставяните посреднически услуги и разширяване на каналите за достъп на електронната страница на Агенция по заетостта е реализиран интерфейс  за on-line подаване на заявка за свободни работни места от работодатели.

Линк за достъп: http://www.az.government.bg/bg/prl/srm/

 

 

 
Заповед № 319/13.08.2014 год.
Заповед № 319/13.08.2014 год. на Кмета на Община Горна Малина за избор на изпълнител на обществена поръчка за доставка по реда на чл. 101а и сл. ЗОП без процедура с предмет: „Доставка чрез покупка на един брой фабрично нов хладилен автомобил за нуждите на Община Горна Малина”. Публичната покана е регистрирана в АОП под № 9032689.
 
 
Сезонът на летните почивки настъпи, предстои разгарът му и вие ще пътувате с автомобил?
За да избягате от стреса от самото пътуване преди заминаване или връщане, непременно проверете състоянието на автомобила си и подредете правилно багажа в него.
По възможност разучете добре предварително маршрута и състоянието на пътя до Вашата дестинация.
Едва към 10 % от шофьорите признават, че знаят колко опасни могат да бъдат разхвърляните из купето на автомобила вещи. При рязко спиране или катастрофа – стъклена бутилка, лаптоп и други вещи могат да ударят някой от пасажерите отпред.   
Read more...
 
Жътвена кампания 2014 г.
Ежегодно, във връзка с настъпване на жътвената кампания, през м.май РСПБЗН – Елин Пелин започва работа по организация на дейността и вземане на превантивните мерки за осигуряване на пожарната безопасност по време на кампанията. Провеждат се инструктажи с арендатори, председатели на земеделски кооперации и механизаторни групи. При проведени работни срещи с кметовете се акцентира на пълната забрана за изгаряне на стърнища и други растителни отпадъци. На вниманието на дежурните смени в диспечерните помещения на районната служба са изготвените подробни карти - с разположение на житните масиви, означени близкостоящи водоеми, както и пътищата за достъп с противопожарни автомобили.

Read more...
 
Пожароопасен сезон за 2014 год.
Във връзка с писмо на ТП "Държавно горско стопанство Елин Пелин" с изх. № 96/24.02.2014 год. във връзка с извършване на превантивна дейност по опазване на горите от пожари и предстоящото обявяване на пожароопасния сезон за 2014 год, обръщаме внимание на всички жители и гости на Община Горна Малина, че съгласно:
Read more...
 

Специално

Обявления по ЗУТ

 

 


 

Заповед № ОА - 79/19.03.2014 год.

Заповед № 086 от 17.02.2014 год.

Заповед № 086/17.02.2014 год. на Кмета на Община Горна Малина във връзка с пашата на селскостопански животни в горските територии - държавна собственост през 2014 год., спрямо приложения списък по землища

 
 

Заповед № 485/29.10.2013 год.

 
 
 
 

Масиви в Общината

 
 

Месечни бюлетини

"НИЕ ПОБЕДИХМЕ"

Бюлетин на Община Горна Малина октомври 2013 година

  Бюлетин на Община Горна Малина април 2013 година

Бюлетин на Община Горна Малина март 2013 година

 

 

Данъци и такси

Справка за дължимите данъци можете да направите всеки работен ден от 08.00 до 17.00 часа на тел. 07152/23 20, вътрешен 120, на e-mail: gmalina@abv.bg, както и от формата "Коментар и контакти" от сайта на общината
Сметката, по която можете да платите дължимия данък e
IBAN: BG29UNCR96608411292011
BIC: UNCRBGSF
"Уникредит Булбанк" АД
вид плащане за данък върху недвижимите имоти: 44 21 00
вид плащане за такса върху битовите отпадъци: 44 24 00
вид плащане за лихви: 44 65 00Joomla template by DesignForJoomla.com
DesignForJoomla.com provides free Joomla templates, free and commercial Joomla extensions, Joomla tutorials and SEO tips for the Joomla CMS