Важно съобщение

На 23.10.2014 г. (четвъртък) от 11:00 ч. в сградата на общинска администрация Горна Малина, ет.2, зала № 9 се канят всички заинтересовани граждани за обсъждане на предложените компенсирани промени в капиталовите разходи за 2014 г.

 
Общественна поръчка

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я  З А  У Ч А С Т И Е

В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ОПРОСТЕНИТЕ ПРАВИЛА С ПРЕДМЕТ:

          „СПЕЦИАЛИЗИРАН ПРЕВОЗ С АВТОМОБИЛЕН ТРАНСПОРТ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2014-2015 Г.  НА  ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА, ОБЛАСТ СОФИЙСКА, ДО ОУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - С. АПРИЛОВО, СОУ „ХРИСТО БОТЕВ”, ОДЗ "ВЯРА, НАДЕЖДА И ЛЮБОВ" - С. ГОРНА МАЛИНА ПО МАРШРУТИ:
1. С. Г.МАЛИНА - С.БАЙЛОВО - С.БЕЛОПОПЦИ - С .Г.МАЛИНА
2. С.Г.МАЛИНА - С.ЧЕКАНЧЕВО - МАКОЦЕВО - САРАНЦИ  - ВОЕНЕН БЛ. - Г.МАЛИНА;
3. Г.МАЛИНА -БЕЛОПОПЦИ - Г.МАЛИНА;
4. Г. МАЛИНА - ОСОЙЦА - НЕГУШЕВО - Г. МАЛИНА;
5. С.Г.МАЛИНА - ГАЙТАНЕВО - АПРИЛОВО - ДОЛНА МАЛИНА - Г.МАЛИНА”

 Изтегли пълната документация

 Линк към детайлите в сайта на АОП

Спецификация

 

 
Заседания на комисии

 

  1. Заседание на постоянната комисия по социални и младежки дейности, здравеопазване, спорт и туризъм,  което ще се проведе на 24.10.2014 година   (петък)  от 09,30  часа   в  стая   № 23  на Общински съвет Горна Малина.
  2. Заседание на постоянната комисия по финанси, данъчна политика и бюджет.,  което ще се проведе на 24.10.2014 година   (петък)  от  10,15  часа   в  стая   № 23 на Общински съвет Горна Малина.
  3. Заседание на постоянната комисия по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция, което ще се проведе на 24.10.2014 година   (петък)  от  11,30  часа   в  стая   № 23  на Общински съвет Горна Малина.
  4. Заседание на Общинския съвет,  което ще се проведе на 28.10.2014 година   (вторник)  от  9.00 часа   в  зала   № 9  в  сградата на общинската администрация.

 

Предложения до Общински съвет Горна Малина ще се приемат до 22.10.2014 г. Внесените след това предложения ще се разглеждат на следваща сесия на Общински съвет.

председател на общински съвет Горна Малина -Николай Стоилов

дата :14.10.2014 г.

 

 

 
Предложения до Общински съвет
 
СЪОБЩЕНИЕ
На основание чл. 4, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, предоставяме на вниманието на местната общност проект на Програма за управление и разпореждане с общинско имущество за 2015 г. Публичното обсъждане на Програмата ще се състои на 23.10.2014 г. от 10.00 ч. в сградата на общинската администрация, ет. 2, зала № 9.
 
 
 
 

 
 
 
Заповед № 374/06.10.2014 г.
ЗАПОВЕД
№ 374/06.10.2014 г.
с. Горна Малина

На основание чл. 38, ал. 1, чл. 44, ал. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация вр. чл. 7, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), чл. 14, ал. 4, т. 2 вр. чл. 101а и сл. от ЗОП,
О Т К Р И В А М:
         1. Избор на изпълнител на обществена поръчка за услуга по реда на чл. 101а и сл. ЗОП без процедура с предмет:„Зимно поддържане и снегопочистване на ІV-класна пътна мрежа и общински пътни артерии в община Горна Малина през експлоатационен зимен сезон 2014-2015 г.

 
Контролно - техническа инспекция в с.Горна Малина

Изтегли документа

 

Специално

Обявления по ЗУТ

 

Заповед № ОА - 79/19.03.2014 год.

Заповед № 086 от 17.02.2014 год.

Заповед № 086/17.02.2014 год. на Кмета на Община Горна Малина във връзка с пашата на селскостопански животни в горските територии - държавна собственост през 2014 год., спрямо приложения списък по землища

 
 

Заповед № 485/29.10.2013 год.

 
 
 
 

Масиви в Общината

 
 

Месечни бюлетини

"НИЕ ПОБЕДИХМЕ"

Бюлетин на Община Горна Малина октомври 2013 година

  Бюлетин на Община Горна Малина април 2013 година

Бюлетин на Община Горна Малина март 2013 година

 

 

Данъци и такси

Справка за дължимите данъци можете да направите всеки работен ден от 08.00 до 17.00 часа на тел. 07152/23 20, вътрешен 120, на e-mail: gmalina@abv.bg, както и от формата "Коментар и контакти" от сайта на общината
Сметката, по която можете да платите дължимия данък e
IBAN: BG29UNCR96608411292011
BIC: UNCRBGSF
"Уникредит Булбанк" АД
вид плащане за данък върху недвижимите имоти: 44 21 00
вид плащане за такса върху битовите отпадъци: 44 24 00
вид плащане за лихви: 44 65 00Joomla template by DesignForJoomla.com
DesignForJoomla.com provides free Joomla templates, free and commercial Joomla extensions, Joomla tutorials and SEO tips for the Joomla CMS