Проект „Училище за успех – Модел за образователна интеграция, основан на силните страни”
Договор № BG05M2OP001-3.002-0336-C01
 
От месец февруари 2017 г. в община Горна Малина стартира Проект „Училище за успех – Модел за образователна интеграция, основан на силните страни“. Проектът има за цел да подпомогне образователната интеграция на ученици от етническите малцинства чрез модел с обучителни и творчески дейности, основани на силните страни. Проектът се основава на системна работа в мрежа на заинтересованите страни – учители и ученици от СУ „Христо Ботев“ (Горна Малина), общинска администрация Горна Малина, родители, местни лидери и експерти на Фондация ИСУО.
 
В рамките на проекта общо 100 ученици от СУ „Христо Ботев“ развиват заедно своите нагласи за толерантност и силните си страни в спорта, новите технологиии и интерактивните методи на общуване.
 
В допълнително обучение за базисни компетенции по български език и математика и в извънкласните клубове по интереси се включват 50 ромски ученици, застрашени от отпадане от училище.
 
Родители и медиатори от общността подкрепят образователната интеграция и успех на учениците.
 
Община Горна Малина отразява значимите новини и събития в хода на проекта на сайта си и популяризира резултатите за учениците и общността в рамките на значими местни инициативи, празници, форуми.
 
Проектът е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
 
Възложител на проекта е Министерство на образованието и науката, Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, а изпълнението на проекта се осъществява от Фондация „Институт за социални услуги в общността”, в партньорство със СУ „Христо Ботев” – Горна Малина и община Горна Малина.
 
Изпълнението на дейностите продължава до 07.08.2019 г. Общият бюджет на проекта е 195 594,08 лв.

 

 

Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане

ASP

Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 год.

Оперативна програма за развитие на човешките ресурси 2014-2020 г.

 

 

Фонд Социална закрила

 

 
 
ПУДООС
 
 

Новини