ХАРТА НА КЛИЕНТА

Водена от стремежа да отговори на изискванията за модерна администрация и желанието да предостави на своите граждани качествени услуги по-бърз, компетентен, ефикасен, отзивчив и прозрачен начин, община Горна малина разработи настоящата Харта на клиента.
Основната цел на Хартата е да се подобри достъпа до административното обслужване, като ясно дефинира предоставяните услуги и помага на клиентите да разбират и защитават правата си по-добре и изискват по-добро обслужване.

За да постигнем целта се задължаваме:
- да се държим професионално и да се отнасяме с уважение и търпение към всеки от Вас, да ви изслушваме с внимание, зачитайки личното Ви достойнство;
- да спазваме принципите на равнопоставеност към всички клиенти, да получавате еднакво отношение при обслужването, независимо от Вашето социално положение, образование, възраст, пол, етнически произход или религиозни убежедения;
- да осигурим условия за достъп на хората с увруждания;
- да Ви отговорим в най-кратки срокове разбираемо и коректно, да спазваме законоустановените срокове за извършването на исканата административна услуга;
- да бъдем коректни с Вас, като предложим оптимално решение за Вашия проблем;
- да Ви предоставяме ясна, лесно разбираема, пълна и точна информация чрез различни комуникационни средства и по начин, удовлетворяващ Вашите потребности;
- да предоставяме исканите от Вас услуги в съответствие с нашите стандарти на обслужване;
- да спазваме конфиденциалност относно вашите запитвания. Да вземаме отношение по всяко предложение и сигнал, които не са анонимни или недоказани, относно качеството на работа на нашите служители и да Ви уведомяваме за предприетите мерки;
- да Ви осигурим ясен и лесно достъпен начин да предоставяте Вашите мнения, коментари, похвали и оплаквания от качеството на администратимното обслужване;
- да довеждаме до Вашето знание резултатите от анализа на нашата работа;

И тъй като с Вас сме партьори в процеса на изграждане на ефективна администрация, се надяваме да проявите своята гражданска позиция като очакваме от Вас:
- да се отнасяте с уважие към служителите, които Ви обслужват и да не проявявате агресивно поведение;
- да бъдете внимателни и търпеливи към останалите потребители на услуги;
- да се отнасяте с доверие към възможностите, които Ви дават предоставените услуги или информация;
- да предоставяте пълна и точна информация, необходима за предоставянето на съответната услуга. Да ни предоставяте допълнителна информация, ако това се наложи. Да ни уведомявате своевременно за настъпили промени в обстоятелствата;
- да бъдете точни на уговорените срещи;
- да изразявате свободно Вашите мнения, предложения и коментари за подобряване качеството на обслужване.

Вие можете да се свържете с нас и да получите информация по следните начини:
- в Центъра за услуги и информация на гражданите в сградата на Общината, тел. 07152 23 20;
- приемане и регистрация на заявления за достъп до обществена информация;
- приемане и регистрация на предложения и сигнали;
- информация за приемния ден на кмета на общината;
- може да оставите Вашите писмени предложения, сигнали и анкети в специално поставената кутия.

Важно е да знаете:
Анонимни сигнали и предложения не се разглеждат.
Общинската администрация си запазва правото да не дава отговор на въпроси, сигнали и предложения, които съдържат нецензурирани изрази, немотивиранти обидни изказвания, уронващи престижа на институцията;
Общинската администрация няма право да дава отговор на въпроси, свързани със защита на личните данни и класифицирана информация;
При неудовлетвореност от обслужването можете да подадете писмена жалба в Центъра за услуги и информация.

Тази харта е утвърдена през месец март 2008 година от Кмета на община Горна Малина - инж. Емил Найденов

Новини