І.ОБЩИ  ПОЛОЖЕНИЯ
 
Настоящият правилник за вътрешния ред конкретизира организацията на работа, правата и задълженията на работещите в организационните структури на общинската администрация в Община Горна Малина

1. Правилникът има за цел да запознае  персонала на общинската администрация с:
- служебните и трудови правоотношения;
- служебната и трудова дисциплина;
- работното време;
- реда за административно обслужване на физически и юридически лица;
- командировките;
- отпуските;
- изплащането на  възнагражденията;
- имуществените взаимоотношения.

ІІ. СПЕЦИФИЧНИ РАЗПОРЕДБИ

А. Служебни правоотношения

1. Служебните правоотношения между работодателя и служителите в общинската администрация се уреждат чрез Заповед за назначаване по реда и условията на ЗДС и други нормативни актове.
2. Изменението и прекратяването на служебните правоотношения се извършва  по реда и  условията на ЗДС и други нормативни актове.
   
Б. Трудови правоотношения

1. Трудовите правоотношения между работодателя и служителите в общинската администрация са уредени чрез трудови договори по реда и условията на КТ и други нормативни актове.
2. Изменението и прекратяването на трудовите правоотношения се извършва по реда и условията на КТ и други нормативни актове с писмена заповед на Кмета.

В. Служебна и трудова дисциплина

1.  При изпълнение на служебните си задължения, служителите от общинската администрация са длъжни:
1.1. Да се явяват навреме на работа и да изпълняват стриктно служебните си задължения в рамките на определеното с правилника работно време.
1.2. Да изпълняват добросъвестно  всички свои задължения, произтичащи от разпоредбите на  ЗДС, КТ и всички  други законови и подзаконови нормативни актове, от служебното и трудово правоотношение и от длъжностната характеристика за заеманата длъжност, като проявяват творчество и инициатива в своята работа.
1.3. Да подпомагат дейността на Общинския съвет и неговите постоянни комисии като:
• предлагат становища и проекти за решения по въпроси, разглеждани от Общинския съвет;
• своевременно предоставят данни, справки и всякаква друга информация, необходима за работата на Общинския съвет и неговите постоянни комисии;
1.4. Да издават документи на гражданите, свързани с административното и техническото им обслужване в определените от нормативните актове срокове. Срокът тече от момента на постъпване на молбата на гражданина при съответния специалист, който се установява от датата на последната резолюция;
1.5. Бързо и акуратно да обслужват гражданите;
1.6. Да регистрират своевременно и отговарят в предвидените срокове на предложенията, жалбите, сигналите и молбите на гражданите;
1.7. Да спазват изискванията  на инструкцията за документооборота и  техническите и технологическите правила в своята работа;
1.8. Да опазват повереното им имущество или с което са в контакт при изпълнение на своите служебни задължения;
1.9. Да не изнасят по никакъв повод информация и документация от стаята, където се съхранява и от сградата на Общината. От сградата на Общината могат да се изнасят от служителите единствено жалбите и молбите на гражданите, както и регулационните планове на града и населените места и проектите за строеж, по които се налага оглед на място;
1.9.1. Да не създават условия, които пречат на останалите служители да изпълняват своите служебни задължения;
1.9.2. Да се явяват на работа в състояние, позволяващо  нормално изпълнение на служебните им задължения;
1.9.3. Да не пушат на работните си места.Тютюнопушенето може да става  само на определените за това места;
1.9.4. Да осъществяват режим на икономии на ел. енергия,  телефонни разговори, канцеларски материали и други;
1.9.5. При излизане от работното помещение през работно време или  след неговото свършване да заключват същото;
2. Директорите на дирекции да организират и контролират дейността на поверените им звена съобразно  изискванията на законите, подзаконовите нормативни актове и решенията на Общинския съвет.
3. Дисциплинарните нарушения са:
3.1. Неизпълнение на служебните задължения;
3.2. Забавяне изпълнението на служебните задължения;
3.3. Неспазване кръга на служебните правомощия;
3.4. Неспазване вътрешните правила за работа;
3.5. Грубо, невъзпитано и неуважително отношение спрямо гражданите и колегите си;
4. Дисциплинарните наказания по трудово правоотношение са:
4.1. Забележка ;
4.2. Предупреждение за уволнение;
4.3. Уволнение;
5. Дисциплинарни наказания по служебно правоотношение са:
5.1. Забележка;
5.2. Порицание;
5.3. Отлагане на повишението в ранг до една година;
5.4. Понижение в по-долен ранг за срок от 6 месеца до 1 година;
5.5. Уволнение.
6. Дисциплинарните наказания се налагат по реда и условията предвидени в ЗДС и КТ.
7. Наложените дисциплинарни наказания могат да се обжалват по реда и сроковете, предвидени в КТ и ЗДС.

Г. Работно време

1. Работното време на служителите на общинската администрация се организира на базата на 8 часов работен ден, както следва:
Сутрин от   8,00  до 12,00 ч.
След обяд от 13,00  до 17,00 ч.
Работното време в Центъра за услуги и информация на гражданите е от 8.00 до 17.00 ч без прекъсване, което се урежда със заповед на Кмета на общината.
Кметът на общината може да променя посоченото работно време със заповед.
2.Контрол по спазването на работното време и неговото уплътняване се осъществява от директорите на дирекции.
3. Директорите на дирекции осигуряват взаимозаменяемостта на служителите в процеса на работа
4. Приемането на граждани от ръководството и дирекциите в Общината се осъществява по следния график:

Кмет инж.Емил Найденов    Всеки понеделник от 14,00 до  17,00ч.

Зам.кмет  инж.Ангел Жиланов    Вторник и четвъртък  в рамките на работното време

Секретар Мария Павлова    Сряда и петък  в рамките на работното време

Приеми дни за дирекциите       Понеделник и четвъртък от 8.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

5. Ежеседмично се провеждат оперативки от кмета, зам. кмета, секретаря, директорите на дирекции и експертите за контрол по изпълнение на поставените задачи, за решаване и обсъждане на новите проблеми.
6.  В извънработно време и  празнични  дни, проблемите на Общината се решават от дежурни екипи.

Д. Командировки

1. Командировките се определят в календарни дни и включват дните на изпълнението на задачата, дните на пътуването и дните на празници и почивки.
2. Командированият за времето на командировката   има право да получи освен брутното си трудово възнаграждение и командировъчни пари.
3. Командировъчните пари се изплащат от работодателя, командировал служителя.
4. Командировките се извършват въз основа на предварително издадена писмена заповед от работодателя .
5. Командировъчните заповеди след подписването им се извеждат в  дневник, който се съхранява в деловодството на общината.
6. Командированият може да ползва служебен аванс за командировката, като заяви желанието си най-малко два дни преди заминаването си.
7. Командированият е длъжен в тридневен срок след завръщането си от командировка да даде отчет за извършената работа.
8. За времето на командировката се заплащат пътни, дневни и квартирни съгласно утвърденото в командировъчната заповед и Наредбата за командировки в страната.
9. Когато  нуждите на Общината налагат, Кмета може да командирова служителя за изпълнение на трудовите му задължения извън мястото на  постоянната му  работа, но за не повече от 30 календарни работни дни без прекъсване.

Е. Отпуски

1. Служителите ползват платен годишен отпуск на основание чл.155 и чл.156 от КТ и чл.56 от ЗДС. Размерът е конкретизиран по длъжности поименно със заповед на кмета.
2. В началото на годината се изготвя годишен график   за ползването на платените отпуски.
3. Ползването на платения годишен отпуск може да бъде на повече от две части, когато негови лични потребности и желания налагат това, по взаимна договореност с работодателя
4. Молба за ползване на годишен отпуск се подава не по-късно от 3/три/ работни дни преди началото на ползването. Молбата се съгласува с прекия ръководител, който изразява писмено становището по повод изразеното желание от молителя и определя негов заместник.
5. Платеният годишен отпуск се ползва от служителя с писменото разрешение на Кмета. Издаването на заповедта се извършва от специалист-човешки ресурси
6. При отсъствие поради временна нетрудоспособност служителите са задължени своевременно да уведомяват прекия си ръководител  за отсъствие поради заболяване и да представят болничния лист не по-късно от три дни от издаването му.

Ж. Изплащане на трудовото възнаграждение

1. Изплащането на трудовото възнаграждение е съгласно вътрешни правила за работна заплата в общината при спазване разпоредбите на КТ и ЗДС.
2. Трудовото възнаграждение на служителите се изплаща с дебитни карти. Изплащането се извършва на  25 число от месеца за текущия месец.
З.Имуществени взаимоотношения

-  При прекратяване на трудовото правоотношение със служителите е необходимо да се представи надлежно оформен обходен лист, който задължително да бъде подписан от Главния счетоводител за доказване, че лицето няма неуредени имуществени и парични взаимоотношения с работодателя. Умишлено причинените вреди и щети се уреждат по съответния законов ред.
- При прекратяване на служебните правоотношения с длъжностни лица-материално отговорни или съхраняващи служебни реквизити се съставя приемо-предавателен протокол. Установените нарушения и липси, ако има такива, се отстраняват по съответния законов ред.

ІІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
 
1. Този правилник се издава на основание разпоредбите на ЗДС, чл.181 от КТ и във връзка с Устройствения правилник на общинската администрация в Горна Малина
2. Правилникът влиза в сила от 14 януари 2008 г.

Новини