Съобщение на основание чл.61, ал.3 от АПК за Ванто Трейт Ауто АД във връзка с постъпило заявление вх. № 94. С- 58/ 23.04.2018 г. за попълване на кадастрален план с новоустановен имот.

Виж съобщение с изх.№ 94.С-58(6) / 04.10.2018 г.

Съобщение по чл.61,ал.3 от АПК до Юлияна Николаева Владимирова, относно изготвена заповед № 354/04.10.2016 г. на кмета на община Горна Малина

Виж съобщение с изх.№ 94.С-44(4) / 28.02.2017 г.

Заповед № 02 от 09.01.2018 г. на Кмета на община Горна Малина за одобрение на ПУП - ИПРЗ на УПИ ІІ "За кафе - аперитив", кв.24 по застроителния, регулаионния и кадастрален план на с. Горна Малина

Виж Заповед № 02 от 09.01.2018 г.

Новини