Съобщение по чл.61,ал.3 от АПК до Юлияна Николаева Владимирова, относно изготвена заповед № 354/04.10.2016 г. на кмета на община Горна Малина

Виж съобщение с изх.№ 94.С-44(4) / 28.02.2017 г.

Заповед № 02 от 09.01.2018 г. на Кмета на община Горна Малина за одобрение на ПУП - ИПРЗ на УПИ ІІ "За кафе - аперитив", кв.24 по застроителния, регулаионния и кадастрален план на с. Горна Малина

Виж Заповед № 02 от 09.01.2018 г.

Новини