Информационен лист - Национален референдум 2016
 
Виж тук

 

СЪОБЩЕНИЕ

   На основание чл.91 от Изборния кодекс, чл.7, ал.4 от Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и Решение № 3524-ПВР/НР/16.09.2016г. на ЦИК, кметът на общината ще проведе консултации за съставите на СИК в община Горна Малина, за произвеждане  изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за национален референдум, насрочени  на 06 ноември  2016г.
            Консултациите ще се проведат на 30.09.2016г. /петък/ от 9.00 часа в сградата на Общинската администрация на Община Горна Малина, обл.Софийска, ул.21-ва, № 18, етаж.2, зала № 12.
            В консултациите участват представители на парламентарно представените партии и коалиции в 43-то Народно събрание. В консултациите могат да участват и други партии и коалиции, които не са парламентарно представени.
            Съгласно т.1 от Решение № 3524ПРВ/НР от 16.09.2016г. на ЦИК за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за национален референдум, насрочени на 6 ноември 2016г., се назначават общи секционни избирателни комисии.
При консултациите участващите партии и коалиции представят:
1. Писмено предложение за състав на СИК, което съдържа:
- наименованието на партията или коалицията, която прави предложението;
- три имена и ЕГН на предложените лица;
- длъжността в комисията, за която се предлагат;
- образование, специалност;
- телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице.
2. Заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 8 август 2016 г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 43-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицето/лицата, представляващи партията или коалицията;
3. Когато в консултациите участват упълномощено/и лице/а, се представя пълномощно, подписано от представляващия/ите партията/коалицията, или заверено копие от такова пълномощно;
4. Списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на РИК.
 
КМЕТ НА ОБЩИНА
ГОРНА МАЛИНА: /п/
/инж.Ангел Жиланов/

Новини