УДЪЛЖАВАНЕ СРОКЪТ НА ОБЯВЯВЕНИЯТ КОНКУРС

 Управителният съвет на Сдружение Местна инициативна група Елин Пелин-Горна Малина, съгласно чл. 20, ал. 1, т. 4 и т. 5 от Устава обявява конкурс за следната позиция:

1.    Счетоводител ½ бройка на непълно работно време 4 часа. Кандидатите следва да отговарят на следните изисквания:

-    да покрива критериите на чл.18 от Закона за счетоводството за съставителите на ГФО;

-    наличие на най-малко 1 г. опит в изпълнението на подхода ЛИДЕР - предимство;
-    наличие на свидетелство за управление на МПС категория В – предимство.

Изборът на кандидатите ще се извърши по документи и с интервю. С одобрените лица ще бъдат подписани предварителни споразумения за наемане. Трудовите договори с одобрените кандидати ще бъдат сключени след одобряване на Стратегията за ВОМР на МИГ Елин Пелин - Горна Малина от Управляващия орган на ПРСР 2014-2020г.

В срок до 13:00 часа на 09.06.2017 г. кандидатите подават писмено заявление в свободен текст до Управителния съвет на МИГ Елин Пелин -Горна Малина.

 В запечатан плик се подават и следните документи:
1.    Автобиография /CV/ - европейски формат
2.    Мотивационно писмо
3.    Копие от диплома за завършено висше образование и други документи, удостоверяващи допълнителни специализации и квалификации
4.    Копие от документи, удостоверяващи трудов стаж и професионален опит – трудова и /или осигурителна книжка и др.
5.    Копие от свидетелство за управление на МПС категория В – при наличие на такова.

Документи се подават в Деловодството на Община Горна Малина на адрес: с. Горна Малина, п.к.2131, пл. "Родолюбие" №1

На 12.05.2017 г. ще бъдат обявени избраните кандидати.

 

 

 

Провеждане на интервю за обявения конкурс за екип на МИГ Елин Пелин-Горна Малина

На заседание на УС на МИГ, проведено на 30.05.2017 г. бе направен подбор на кандидати за екип на МИГ Елин Пелин-Горна Малина по следните критерии: административно съответствие и професионален опит.

Преминалите първи етап кандидати, ще бъдат уведомени лично (по електронна поща) в 3 дневен срок за последващото интервю.
 

УС на МИГ Елин Пелин-Горна Малина

 

 

 

 

Новини