Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони

УДЪЛЖАВАНЕ СРОКЪТ НА ОБЯВЯВЕНИЯТ КОНКУРС

Управителният съвет на Сдружение Местна инициативна група Елин Пелин-Горна Малина, съгласно чл. 20, ал. 1, т. 4 и т. 5 от Устава обявява конкурс за следните позиции:


1.    Експерт „Прилагане на стратегия за ВОМР” – 2 бройки на пълно работно време.

Кандидатите следва да отговарят на следните изисквания:
-    завършено висше образование, най-малко степен „бакалавър“;
-    професионален стаж най-малко 2 години;
-    наличие на най-малко 1 г. опит в изпълнението на подхода ЛИДЕР;
-    наличие на свидетелство за управление на МПС категория В – предимство.

2.    Експерт „Административни дейности” – 1 бройка на пълно работно време.

Кандидатите следва да отговарят на следните изисквания:
-    завършено висше образование, най-малко степен „бакалавър“;
-    професионален стаж най-малко 2 го­дини;
-    наличие на най-малко 1 г. опит в изпълнението на подхода ЛИДЕР;
-    наличие на свидетелство за управление на МПС категория В – предимство.

3.    Счетоводител ½ бройка на непълно работно време 4 часа. Кандидатите следва да отговарят на следните изисквания:
-    да покрива критериите на чл.18 от Закона за счетоводството за съставителите на ГФО;

-    наличие на най-малко 1 г. опит в изпълнението на подхода ЛИДЕР - предимство;
-    наличие на свидетелство за управление на МПС категория В – предимство.

Изборът на кандидатите ще извърши по документи и с интервю. С одобрените лица ще бъдат подписани предварителни споразумения за наемане. Трудовите договори с одобрените кандидати ще бъдат сключени след одобряване на Стратегията за ВОМР на МИГ Елин Пелин - Горна Малина от Управляващия орган на ПРСР 2014-2020г.


В срок до 17:00 часа на 26.05.2017 г. кандидатите подават писмено заявление в свободен текст до Управителния съвет на МИГ Елин Пелин -Горна Малина.

В запечатан плик се подават и следните документи:
1.    Автобиография /CV/ - европейски формат
2.    Мотивационно писмо
3.    Копие от диплома за завършено висше образование и други документи, удостоверяващи допълнителни специализации и квалификации
4.    Копие от документи, удостоверяващи трудов стаж и професионален опит – трудова и /или осигурителна книжка и др.
5.    Копие от свидетелство за управление на МПС категория В – при наличие на такова.

Документи се подават в Деловодството на Община Горна Малина на адрес: с. Горна Малина, п.к.2131, пл. "Родолюбие" №1

На 30.05.2017 г. ще бъдат обявени избраните кандидати.


 

 

 

 

 

На 27 февруари 2017 г. от 15.00 часа в салона на НЧ „Елин Пелин 1896“, гр. Елин Пелин се проведе Общо събрание на "Местна инициативна група – Елин Пелин - Горна Малина", при следния дневен ред:

  1. Приемане на Стратегия за ВОМР на „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ЕЛИН ПЕЛИН – ГОРНА МАЛИНА”
  2.  Други организационни въпроси.

Материали от събранието  

Презентация

Резюме Стратегия ВОМР

 

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ЕЛИН ПЕЛИН - ГОРНА МАЛИНА

ПОКАНА ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ

Материали за обществените обсъждания:

Презентация 1
Презентация 2
Презентация 3
  
ПОКАНА ЗА ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ 19.11 и 20.11.2016 г.

Презентации от проведените срещи:
1. Водено от общностите местно развитие

2. Водено от общностите местно развитие Многофондово прилагане

Информационна карта

Желаещите могат да попълнят картата в електронен вариант и да я изпратят на e mail - desislava.krusteva@gornamalina.eu. Картите, попълнени на хартиен носител, могат да се предават в кметствата по населени места.

Покана информационна конференция 27.11.2016 г.
 
С презентацията от информационната конференция може да се запознаете тук.

Новини