Инвестиционно предложение за изграждане на "Паркинг, къмпинг, обслужваща сграда и изгребна яма" в УПИ I "За паркинг, къмпинг, складове и КОО" от кв. 102 по плана на с. Горна Малина, Софийска област
 
 
Инвестиционно предложение за "Складова база с административна и търговска част" в ПИ №№ 100010, 100022 и 100064, местност "Друма", с. Долна Малина, общ. Горна Малина
 
 
Заповед определяща услугите по чл.62 от Закона за местните данъци и такси, които ще се извършват на територията на община Горна Малина през 2019 г.:
 
  • Сметосъбиране и сметоизвозване;
  • Обезвреждане на битови отпадъци в депо;
  • Поддържане чистотата на териториите за обществено ползване

Виж пълния тест тук

 
 

 
 
 
 

Новини