Заповед определяща услугите по чл.62 от Закона за местните данъци и такси, които ще се извършват на територията на община Горна Малина през 2019 г.:
 
  • Сметосъбиране и сметоизвозване;
  • Обезвреждане на битови отпадъци в депо;
  • Поддържане чистотата на териториите за обществено ползване

Виж пълния тест тук

 
 
Инвестиционно предложение за "Изграждане на животновъден обект" в ПИ № 056053, местност ""Кръстопътя", с. Долно Камарци
 
 
 
 

Новини