Населението на община Горна Малина към 14.07.2014 г. по данни на ЕСГРАОН е общо 6 208

 


Таблица на населението по постоянен и настоящ адрес
 
 Населено място  Постоянен адрес  Настоящ адрес
 общо  наст. адрес в нас. място наст.
адрес
в нас.
място от общината
 наст
адрес
извън общината
 общо    пост. адрес в нас. място  пост.
адрес
в нас.
място от общината
 пост.
адрес
извън общината
Гайтанево 146 141 0 5 213 141 0 72
Горна Малина 1 321 1 210 22 89 1 539 1 210 33 296
Горно Камарци 219 170 6 43 232 170 3 59
Долна Малина 310 273 4 33 340 273 8 60
Долно Камарци 401 339 6 56 435 339 6 90
Макоцево 157 139 4 14 234 139 3 92
Негушево 135 115 4 16 189 115 2 72
Осойца 167 138 4 25 219 138 3 78
Саранци 226 197 3 26 283 197 4 82
Стъргел 238 197 2 39 296 197 3 96
Чеканчево 253 226 1 26 277 226 2 49
Априлово 988 904 9 75 1 049 904 4 141
Байлово 256 228 4 24 316 228 0 88
Белопопци 551 511 7 33 586 511 5 70
 Всичко за общината 5 368 4 788
76 504 6 208 4 788
76 1 344
 

В населените места с население под 500 жители, по - голямата част от тях са до 60 години. Единствената възможност за развитието им остават специални програми за преразпределение на собствеността върху имотите.

В общината живее ромско население, което за разлика от други общини и региони в страната, в преобладаващата си част работи. Малко от тях са регистрирани в бюрото по труда.

 
 

На практика човешкият ресурс на общината се разпилява и трудно могат да бъдат прогнозирани неговите параметри. С привличането на инвеститори ще се увеличи броят на работните места. В обратния случай селата все повече ще обезлюдяват.

Анализ сектор “Човешки ресурси”
 
 Силни страни
Слаби страни 
· Възможност за използване образователния ресурс на София.
· Сравнително по-ниско ниво на безработица в сравнение с останалите региони на страната.
· Малки на брой малцинствени групи с възможност за интегриране.
· Сравнително добре развита инженерна инфраструктура.
· Наличие на културни паметници и традиции, специфични за този район на страната.
· Тенденция за насочване на човешкия ресурс към реализация в столицата.
· Сравнително висок процент на населението с ниско образователно ниво.
· Висок процент на населени места с население под 500 човека с тенденция за прогресивно намаляване.
· Липса на изградена база за привличане на туристи и развитие на туризма.
 Възможности  Заплахи

· Човешкият ресурс в общината позволява дефинирането на политика за развитие в тази област.
· Преориентиране на профила на професионалната подготовка в училищата може да се осъществи с малки инвестиции и да се използва близостта до образователната мрежа на гр. София.

· Постепенно ориентиране на човешкия ресурс към реализация в столицата.
· Продължаване тенденцията за намаляване на населението на общината.
· Намаляване образователното равнище на населението.

 
 

Новини