Населението на община Горна Малина към 05.02.2018 г. по данни на ЕСГРАОН е общо 6 788

 Таблица на населението по постоянен и настоящ адрес

 
 Населено място  Настоящ адрес  Постоянен адрес
 общо  наст. адрес в нас. място наст.
адрес
в нас.
място от общината
 наст
адрес
извън общината
 общо    пост. адрес в нас. място  пост.
адрес
в нас.
място от общината
 пост.
адрес
извън общината
Гайтанево 202 126 0 76 136 126 1 9
Горна Малина 1548 1162 33 353 1296 1162 20 114
Горно Камарци 375 163 10 202 216 163 6 47
Долна Малина 344 252 7 85 293 252 5 36
Долно Камарци 475 309 4 162 365 309 6 50
Макоцево 397 116 5 276 138 116 5 17
Негушево 212 110 1 101 128 110 5 13
Осойца 274 136 4 134 157 136 4 17
Саранци 299 182 3 114 204 182 2 20
Стъргел 297 183 1 113 224 183 0 41
Чеканчево 295 211 1 83 244 211 5 28
Априлово 1037 867 7 163 978 867 10 101
Байлово 377 199 6 172 224 199 4 21
Белопопци 656 519 3 134 569 519 12 38
 Всичко за общината 6788 4535 85 2168 5172 4535 85 552
 

В населените места с население под 500 жители, по - голямата част от тях са до 60 години. Единствената възможност за развитието им остават специални програми за преразпределение на собствеността върху имотите.

В общината живее ромско население, което за разлика от други общини и региони в страната, в преобладаващата си част работи. Малко от тях са регистрирани в бюрото по труда.

 На практика човешкият ресурс на общината се разпилява и трудно могат да бъдат прогнозирани неговите параметри. С привличането на инвеститори ще се увеличи броят на работните места. В обратния случай селата все повече ще обезлюдяват.
 
 
Анализ сектор “Човешки ресурси”
 
 Силни страни
Слаби страни 
· Възможност за използване образователния ресурс на София.
· Сравнително по-ниско ниво на безработица в сравнение с останалите региони на страната.
· Малки на брой малцинствени групи с възможност за интегриране.
· Сравнително добре развита инженерна инфраструктура.
· Наличие на културни паметници и традиции, специфични за този район на страната.
· Тенденция за насочване на човешкия ресурс към реализация в столицата.
· Сравнително висок процент на населението с ниско образователно ниво.
· Висок процент на населени места с население под 500 човека с тенденция за прогресивно намаляване.
· Липса на изградена база за привличане на туристи и развитие на туризма.
 Възможности  Заплахи

· Човешкият ресурс в общината позволява дефинирането на политика за развитие в тази област.
· Преориентиране на профила на професионалната подготовка в училищата може да се осъществи с малки инвестиции и да се използва близостта до образователната мрежа на гр. София.

· Постепенно ориентиране на човешкия ресурс към реализация в столицата.
· Продължаване тенденцията за намаляване на населението на общината.
· Намаляване образователното равнище на населението.

 
 

Новини