Село Негушево се намира на 9 км  северно от общинския център Горна Малина и на 37 км източно от гр. София, край първокласен път № 6 ГКПП "Гюешево" — София — Карлово — Бургас и има спирка на Подбалканската жп линия София — Карлово — Бургас.

С постоянен адрес са 135 жители, а с настоящ – 221 (по данни на ГРАО към 20.07.2015 г.).

 Селото съществува по тези места още от древността. Пред­по­ла­га се, че то е въз­ник­на­ло око­ло 1185 го­ди­на в зе­ми­те на мест­ност­та „Се­ли­ще­то”. Името му най-ве­ро­я­т­но е от вре­ме­то на Вто­ро­то бъл­гар­с­ко цар­с­т­во (1185-1393), защото най-ран­ни­те све­де­ния за него са от­к­ри­ват в ос­ман­с­ки­те да­нъч­ни ре­гис­т­ри (дефте­ри) от пър­ва­та по­ло­ви­на на XV век. 

Дос­тиг­на­ло е до 400 къ­щи и е про­съ­щес­т­ву­ва­ло до око­ло 1785 го­ди­на, ко­га­то е уни­що­же­но от Си­нап па­ша. Из­бя­га­ли­те жи­те­ли се пръс­на­ли из ця­ла­та стра­на, мал­ка част се за­сел­ват на мяс­то­то на днеш­но Горно Не­гу­ше­во. През шейсетте години на миналият век миграцията към София обособява сегашния квартал на селото в близост до ж.п. гарата, наречен Долно Негушево.

От се­ло­то има три­ма опъл­чен­ци, а в Рус­ко-тур­с­ка­та освободи­тел­на вой­на са за­ги­на­ли четири­на­де­сет рус­ки вой­ни­ци и офи­це­ри. Признателното на­се­ле­ние е из­диг­на­ло мемориален комплекс в който са положени тленните останки и на загиналите в Балканската, Първата и Втората световни войни.

 Негушево е съхранило атмосферата и чара на тези отминали времена и е естествен декор на много филмови продукции още от времето на зората на българското кино. В него са снимани филмите „Земя”, „Гераците”, „Заветът на Инките” и още много други та чак до наши дни.

Селото предлага спокойствие и чиста околна среда за възстановяване и почивка. Скоро бе открита къща за гости в долното село, която предлага възможност за комфортно пребиваване на 20 души. Изгражда се и още една къща за гости в горното село, която ще бъде готова до края на 2015 година.

Гостите на селото  могат да разгледат възстановената църква „Св. Параскева”, построена през 1884 г., и новоизградения монумент „Референдум”, както и да се разходят по два обособени туристически маршрута в околностите на селото.

 

Негушево


Новини