УЧРЕДЯВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ЕЛИН ПЕЛИН - ГОРНА МАЛИНА“

   На 19 август 2016 г. от 11:00 часа в зала №1 в сградата на Община Горна Малина  се проведе учредителното  събрание на сдружение с нестопанска цел за общественополезна дейност „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ЕЛИН ПЕЛИН - ГОРНА МАЛИНА“,
при следния дневен ред:
1. Приемане на решение за учредяване и регистриране на Сдружение с нестопанска цел „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ЕЛИН ПЕЛИН - ГОРНА МАЛИНА” със седалище и адрес на управление: гр. Елин Пелин, п.к. 2100, Софийска област, бул. „София” №13, ет. 4, помещения №1 и №2;
2. Приемане на решение за определяне на целите на сдружението, средствата за тяхното постигане,  предмет и вид на дейността;
3. Приемане  Устава на сдружение „МИГ – Елин Пелин – Горна Малина”;
4. Избор на Управителен съвет и на Председател на Управителния съвет на сдружението;
5. Приемане на решение за размера на годишния членски внос за периода на 2016 г.
 
   Сдружение „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ЕЛИН ПЕЛИН - ГОРНА МАЛИНА“ е доброволно, независимо и неправителствено обединение на юридически и физически лица, които ще работят за активизиране на местните общности на териториите на общините Елин Пелин и Горна Малина. Сдружението се учредява, за да насърчава устойчивото развитие на местната общност и включването на гражданите в процесите на вземане на решения на местно ниво и да подпомага изграждането на гражданско общество, демократизация и прозрачност в дейността на централните и местните органи на управление.
Четиридесет и пет представители на публичния и стопанския сектор и на неправителствени организации от двете общини - Елин Пелин и Горна Малина подадоха заявления за учредители на сдружението и формираха Общото събрание.
За председател на Учредителното събрание бе избран инж. Ангел Жиланов – кмет на община Горна Малина.
Избраният Управителен съвет е в състав:
  1. Доц. Ивайло Симеонов – кмет на община Елин Пелин,
  2. Гергана Апостолова – Управител на „Камекс – 2005” ЕООД, гр. Елин Пелин,
  3. Бисер Иванов – председател на Риболовен клуб „БЪФАЛО”, гр. Елин Пелин,
  4. Инж. Ангел Жиланов – кмет на община Горна Малина,
  5. Протойерей Серафим (Стоян Янев) – Председател на църковното настоятелство на църква „Успение Богородично”, с. Горна Малина.
   Общото събрание единодушно с 45 гласа избра за Управител на сдружение „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ЕЛИН ПЕЛИН - ГОРНА МАЛИНА” протойерей Серафим.
Местната инициативна група (МИГ) ще бъде регистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел като сдружение с общественополезна дейност.
 

Новини