ПРОЕКТ "УЧИЛИЩЕ ЗА УСПЕХ - МОДЕЛ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ, ОСНОВАН НА СИЛНИТЕ СТРАНИ"

юни 28, 2019

 Финална конференция по проект „Училище за успех – Модел на образователна интеграция, основан на силните страни”

 


Финална конференция по проект „Училище за успех – Модел на образователна интеграция, основан на силните страни”

    На 27.06.2019 г., от 13:30 часа в Зала № 1 на Община Горна Малина бе проведена финална конференция по проет „Училище за успех – Модел на образователна интеграция, основан на силните страни”. Проектът е  финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

   В Конференцията се включиха повече от  100 представители на целевите групи по проекта и заинтересовани страни - ученици, родители, учители, представители на местни общности, общинска администрация  Горна Малина и партньори.

   Основната цел на форума бе представяне и анализ на постигнатите резултати. Част от ключовите постижения са:

   Конкретните резултатите за учениците от участието им проектните дейности бяха проучени преди конференцията с обратна връзка от учениците и преценката на учителите. Между тях внимание заслужават:

Резултати според учениците:

- Учениците се изразяват по-добре устно и писмено;

- Мотивирани са и повишават езиковите  си умения.

Резултати според учителите:

- Напредък в овладяването на учебния материал; 

- Повишена мотивация за учене.

Резултати според логопеда:

- Усвояване на гласни и съгласни звуци и букви;

- Обогатяване на активния и пасивния речник;

- Подобряване на четенето на глас и на ум и разбирането на прочетеното.

Резултати според учениците:

- Повече разбиране на математическите задачи;

- Справяне с уроците и домашните по математика;

Резултати според учителите:

- Напредък в  разбирането на математическите задачи;

- Преодоляване на пропуските в знанията по математика;

- Увеличена самостоятелност при решаване на задачи.

 

Резултати според учениците:

- Подобрени спортни умения;

- Хубави преживявания в екип.

Резултати според учителите:

- Повишена мотивация и положително отношение към спорта;

- Сплотяване на екипа и отборна игра.

 

Резултати според ученици:

-Подобрени умения за представяне;

-Нови умения за работа с информационните технологии;

-Повишено участие в творчески задачи;

Резултати според учителите:

- Активно търсене на информация в интернет;

- Развитие на дигиталните умения;

- Развитие на умения за работа в екип.

 

Резултати според учениците:

- По-ефективно общуване със съучениците;

- По-ефективно общуване с учителите;

- По-добър режим на учене и свободно време.

Резултати според психолога:

- Засилен интерес към собствените силни страни;

- Повишено самопознание и самооценка;

- Интерес към общуването и стила на учене;

-          Поставяне на лични цели.

Цели и мечти

- Учениците мечтаят да станат добри спортисти, певци, масажисти, полицаи, лекари, артисти, шофьори, монтьори;

- Да учат математика;

- Да направят свой спортен клуб;

- Да помагат на бедните, да бъдат младежки лидери и успешни предприемачи!

   В хода на конференцията бе споделено мнението на родители, представители на ръководството на СУ „Христо Ботев“ и община Горна Малина, гости и партньори.

   Желаем успех на участниците, екипа и партньорите по проекта – Фондация „Институт за социални услуги в общността, СУ „Христо Ботев“ и Община Горна Малина!

Връща

Новини