Община Горна Малина

 На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.90, ал.2 и чл.91, ал.1 от Кодекса на труда и заповед № 203/2018 г. на г-жа Цветанка ИвановаЗа Кмет на Община Горна Малина, съгласно заповед № 201/16.08.2018 г. наКмета на община Горна Малина

 Обявява

 Конкурс за заемане на длъжността Управител на Център за социална рехабилитация и интеграция – Горна Малина, държавно делегирана дейност, по трудово правоотношение към община Горна Малина

 Изисквания за заемане на длъжността:

 

Допълнителни изисквания на длъжността:

 

Кратко описание на длъжността:

 

Начин на провеждане на конкурса:

 Конкурсът за заемане на длъжността се провежда в два етапа:

 

Необходими документи за участие в конкурса:

 
Забележка: Копията на документите се заверяват от лицето с гриф „Вярно с оригинала” и подпис.

 

Място и срок на подаване на документите:

 

Място за обявяване на списъци или други съобщения във връзка с конкурса:

 

 

Новини