Обява за обществена поръчка на стойност чл.20, ал.3 от ЗОП
Заповед за откриване
Документация
Техническа спецификация
Методика
Проекто - договор
Образци
Информация за публикувана обява
Заповед за удължаване срока за подаване на оферти
Информация до АОП за удължаване срока за подаване на оферти
Протокол 1
Протокол 2
Договор

Новини