Община Горна Малина, търси да назначи служител на длъжността  старши експерт „общинска собственост, земеделие и гори“ в дирекция „Административно-правна, информационна и техническо обслужване“, при следните условия:
 
1. Изисквания за заемане на длъжността:
- образование – висше, степен – бакалавър;
- минимален професионален опит – 2 години;
-вид на правоотношението – трудово.
2. Допълнителни квалификации и умения:
Кандидатът да познава и прилага нормативни актове по селско стопанство и горите, Закона за общинската собственост;  Закона за собствеността и ползването на земеделските земи; Закона за местното самоуправление и местната администрация и свързаните с тях законови и подзаконови актове;  добри компютърни умения.

3. Необходими  документи, които следва да бъдат представени от кандидатите:
заявление; автобиография; копие от диплома за завършено образование и допълнителна квалификация, ако има такава; копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит. Всички документи, представени в копие, следва да бъдат заверени от кандидата с гриф „Вярно с оригинала”.

4. Заявлението и документите следва да бъдат представени в община Горна Малина, деловодство, работно време: 08.00 часа – 17.00 часа.
Телефон за контакт: 07157 2320 „Човешки ресурси”
5. Срок за подаване на заявленията – кандидатите следва да представят документи в срок до 25.06.2018г..

Новини