Решение за откриване на процедура
Обявление за поръчка
Документация
Образци
Технически изисквания
ЕЕДОП
Разяснения по постъпили запитвания с изх.№ 03.00-78-3/25.09.2018 г.
Разяснения по постъпили запитвания с изх.№ 03.00-78-4/25.09.2018 г.
Разяснения по постъпили запитвания с изх.№ 03.00-78-6/25.09.2018 г.
Разяснения по постъпили запитвания с изх.№ 03.00-78-8/26.09.2018 г.
Протокол 1
Съобщение за отваряне на ценови оферти
Протокол 2
Протокол 3
Доклад
Решение за избор на изпълнител
Договор 1
Обявление за обществена поръчка

Новини