Съобщение за отваряне на оферти
Методика за определяне комплексната оценка на офертите
Образец 1: Оферта
Образец 2: Административни сведения
Образец 3: Декларация за запознатост с поръчката
Образец 4: Декларация за спазване условията на поръчката
Образец 5: Ценова оферта
Образец 6: Техническо предложение
Образец 7: СПИСЪК НА ОСНОВНИТЕ ДОГОВОРИ ЗА СМР НА ОБЕКТИ, СХОДНИ С ПРЕДМЕТА НА ВЪЗЛАГАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 5 ГОДИНИ, СЧИТАНО ДО ДАТАТА НА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТАТА
Образец 8: Декларация експерти
Образец 9: Професионална автобиография
Образец 10: Декларация експерт
Образец 11: Декларация по чл. 47, ал. 1, т.1 от Закона за обществените поръчки
Образец 12: Декларация по чл. 47, ал. 5, т.1 от Закона за обществените поръчки
Образец 13: Декларация по чл. 47, ал. 5, т.2 от Закона за обществените поръчки
Образец 14: Декларация за участието или неучастието на подизпълнители по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки
Образец 15: Декларация за съгласие за участие като подизпълнител
Образец 16: Декларация обединение
Образец 17: Банкова гаранция за изпълнение на договор
Образец 18: Декларация условия на договор
Образец 19: Проект на договор
Приложение 1 към Образец 5: Таблица с предлаганите единични цени на подлежащите на изпълнение видове строително-ремонтни работи
Решение за рехабилитация на общински пътища - 2015г.
Техническа спецификация
Указания за участие
Протокол от 05.06.2015
Договор 38 от 18.06.2015
Информация по договор 38 от 18.06.2015 - първо плащане
Информация по договор 38 от 18.06.2015 - второ плащане

Новини