Покана за представяне на оферта за директно възлагане по чл.20, ал. 4 от ЗОП
Приложение 1
Количествено - стойностна сметка "Ремонт плосък покрив - сградата на община Горна Малина"
Количествено - стойностна сметка "Ремонт покрив на кметство, с. Белопопци, община Горна Малина"
Количествено - стойностна сметка "Ремонт тоалетна в сградата на община Горна Малина, ет.3"
Проект на договор

 

Новини