Образец Обява
Образец 1 Оферта
Образец 2 Административни сведения
Образец 3 Декларация запознатост с поръчката
Образец 4 Декларация спазване условията на поръчката
Образец 5 Ценова оферта
Образец 6 Техническо предложение
Образец 7 Списък основни договори
Образец 8 Декларация експерти
Образец 9 CV
Образец 10 Декларация експерт
Образец 11 Декларация по чл.54, ал.1, т.1-5 и т.7 от ЗОП
Образец 12 Декларация по чл.54, ал.1, т.3-5 от ЗОП
Образец 13 Проект на договор
Образец 14 Декларация за участието или неучастието на подизпълнители по чл. 66, ал. 1 от Закона за обществените поръчки
Образец 15 Декларация подизпълнител
Образец 16 Декларация обединение
Образец 17 Банкова гаранция
Образец 18 Декларация условия договор
Методика за определяне на комплексната оценка на офертите
Техническа спецификация - обособена позиция 1
Таблица единични цени - позиция 1
Заповед № 183/10.06.2016 г.
за удължаване срока за получаване на оферти
 Известие за ценови оферти
Протокол от 14.06.2016 г.
Договор
 

Новини