Обявление за поръчка
Решение за откриване на процедура
Техническа спецификация
Методика
Обобщена информация за поръчката
Образци на документи
Отговор по направено запитване
Протокол 1
Протокол 2
Съобщение за отваряне на ценови предложения
Протокол 3
Протокол 4
Протокол 5
Решение №164/2018 г. 
Договор
Обявление за възложена поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

 

Новини