Обява за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2  от ЗОП
Документациия обществени поръчки
Образци
Информация за публикувана обществена поръчка
Заповед за удължаване срока за получаване на оферти
Информация за удължване срока за получаване на оферти
Протокол 1
Протокол 2
Съобщение за прекратяване на процедура

Новини