Информационна среща на Областен информационен център - София в община Горна Малина

ное 1, 2018

Информационна среща на ОИЦ-София в горна малина

На 07.11.2018 (сряда) от 11:00 ч. в читалище „Васил Левски 1929“ екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) ще проведе информационна среща за представяне на условията за кандидатстване по процедура „Насърчаване на предприемачеството“ и по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“. 

 


Информационна среща на ОИЦ-София в горна малина

На 07.11.2018 (сряда) от 11:00 ч. в читалище „Васил Левски 1929“ екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) ще проведе информационна среща за представяне на условията за кандидатстване по процедура „Насърчаване на предприемачеството“ и по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“. Експертите от ОИЦ-София ще разяснят какви са изискванията, на които трябва да отговарят кандидатите, допустимите дейности и разходи, както и начина на кандидатстване през системата ИСУН 2020.

По време на срещата ще бъдат представени и предстоящи процедури по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ).

Поканени за участие са представители на община Горна Малина, бизнеса, земеделски производители, занаятчии, медии, широката общественост.

С програмата за информационната среща може да се запознете тук.

ОИЦ-София (Договор №BG05SFOP001-4.001-0020-C01, изпълняван от Столична община) е част от мрежата от 28 информационни центъра, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

Връща

Новини