ПРОЕКТ "УЧИЛИЩЕ ЗА УСПЕХ - МОДЕЛ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ, ОСНОВАН НА СИЛНИТЕ СТРАНИ"

яну 22, 2018

Продължават дейностите  в подкрепа на ученици и родители  по Проект  “Училище за успех – Модел на образователна интеграция, основан на силните страни” в СУ „Христо Ботев” – Горна Малина.
Учениците, разпределени в  осем групи  за допълнителна подготовка по български език и математика от Първи до Осми клас,  усилено се подготвят за успешно завършване на първия учебен срок.


Продължават дейностите  в подкрепа на ученици и родители  по Проект  “Училище за успех – Модел на образователна интеграция, основан на силните страни” в СУ „Христо Ботев” – Горна Малина.
Учениците, разпределени в  осем групи  за допълнителна подготовка по български език и математика от Първи до Осми клас,  усилено се подготвят за успешно завършване на първия учебен срок.
Участниците в клубовете по интереси се включиха в Благотворителния коледен концерт на училището на 21 декември 2017 г., пяха, наричаха за здраве и сурвакаха служителите от Общинска администрация Горна Малина на 2 януари 2018 г., поздравиха майките и бабите на празника Бабинден на 21 януари 2018 г. в Ритуалната зала на Община Горна Малина.
В рамките на проекта  „Училище за успех – Модел за образователна интеграция, основан на силните страни“ учениците получават индивидуална подкрепа от логопед – д-р Елка Маркова и психолог – г-жа  Стели Петева. Специалистите работят с всяко дете за развитие на езиковите и познавателни процеси, емоционално съзряване, общуване и социални умения.
С учениците и с родителите работят  Координатор за работа с ученици – г-жа Цветанка Петкова – главен учител  и Координатор за работа с родителите г-н Христов, които оказват подкрепа в процеса на учене и развитие на децата. Двамата  координатори взаимодействат с родителите на учениците, като ги информират  текущо за постиженията, трудностите и потребностите от подкрепа на децата им, анализирани в хода на психологическата подкрепа и участието в дейностите по проекта.
Проект  “Училище за успех – Модел на образователна интеграция, основан на силните страни”, договор №  BG05M2OP001-3.002-0336 е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Връща

Новини