ПРОЕКТ "УЧИЛИЩЕ ЗА УСПЕХ - МОДЕЛ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ, ОСНОВАН НА СИЛНИТЕ СТРАНИ"

окт 6, 2017

Продължават дейностите по проект "Училище за успех - модел за образователна интеграция, основан на силните страни" в СУ „Христо Ботев” – Горна Малина.
Учениците, включени в спортните клубове по възрастови групи 1 – 4 клас, 5 – 8 клас и 9 – 12 клас спортуват не само във физкултурния салон и двора на училището, но използват и базата на спортен комплекс Горна Малина. Футбол, баскетбол, волейбол, лека атлетика, спортни игри -  не само укрепват  физическото състояние и форма на децата, но и спомагат за изграждането на качествата дисциплинираност, бързина, ловкост, сила, издръжливост и една по-положителна нагласа към съучениците и живота в училище.


ПРОЕКТ "УЧИЛИЩЕ ЗА УСПЕХ - МОДЕЛ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ, ОСНОВАН НА СИЛНИТЕ СТРАНИ" НА ФОНДАЦИЯ „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА” (2017 – 2019), С ПАРТНЬОРИ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ” – ГОРНА МАЛИНА И ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА

 

Продължават дейностите по проект "Училище за успех - модел за образователна интеграция, основан на силните страни" в СУ „Христо Ботев” – Горна Малина.
Учениците, включени в спортните клубове по възрастови групи 1 – 4 клас, 5 – 8 клас и 9 – 12 клас спортуват не само във физкултурния салон и двора на училището, но използват и базата на спортен комплекс Горна Малина. Футбол, баскетбол, волейбол, лека атлетика, спортни игри -  не само укрепват  физическото състояние и форма на децата, но и спомагат за изграждането на качествата дисциплинираност, бързина, ловкост, сила, издръжливост и една по-положителна нагласа към съучениците и живота в училище.
Проект  “Училище за успех – Модел на образователна интеграция, основан на силните страни”, договор №  BG05M2OP001-3.002-0336 е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Общ бюджет: 195 594,08 лв.

Връща

Новини