ПРОЕКТ "УЧИЛИЩЕ ЗА УСПЕХ - МОДЕЛ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ, ОСНОВАН НА СИЛНИТЕ СТРАНИ"

дек 12, 2017

Учениците от клубовете „Умения Двадесет и първи век” се учат да работят с таблети, как да решават сами или групово практически проблеми, как да общуват безопасно по между си и чрез интернет, как и от къде да се информират, както и да проверяват информацията. Уменията и знанията, придобити от учениците, разширяват кръгозора им и са основна предпоставка за неотпадането им от училище.


ПРОЕКТ "УЧИЛИЩЕ ЗА УСПЕХ - МОДЕЛ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ, ОСНОВАН НА СИЛНИТЕ СТРАНИ" НА ФОНДАЦИЯ „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА” (2017 – 2019), С ПАРТНЬОРИ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ” – ГОРНА МАЛИНА И ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА

Учениците от клубовете „Умения Двадесет и първи век” се учат да работят с таблети, как да решават сами или групово практически проблеми, как да общуват безопасно по между си и чрез интернет, как и от къде да се информират, както и да проверяват информацията. Уменията и знанията, придобити от учениците, разширяват кръгозора им и са основна предпоставка за неотпадането им от училище.
Знанията и уменията в групите по български език и математика се постигат не само с обучителни дейности и решаване на тестове, но главно чрез творчески дейности и ролеви игри, основани на силните страни на децата.
Така изоставащите ученици придобиват самочувствие, че могат да се справят с различни казуси.
Учителите в начален етап  отчитат напредък в четенето, писането и смятането на учениците, участващи в извънкласните групи по български език и математика, включени в проекта.
Проект  “Училище за успех – Модел на образователна интеграция, основан на силните страни”, договор №  BG05M2OP001-3.002-0336 е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Връща

Новини