ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДЕЦАТА КЪМ ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

мар 29, 2018

ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА
ОБЯВЯВА
ПРОЦЕДУРА ПО ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДЕЦАТА  КЪМ ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО
 
Процедурата цели подобряване на механизма за детско участие на национално ниво чрез гарантиране на широка представителност на децата и ангажиране на органите на местното самоуправление, гражданското общество, медиите и бизнеса в популяризирането и подбора на кандидатите.
За членове на Съвета на децата могат да бъдат предлагани кандидатури на деца на възраст до 18 години като всяко дете може да кандидатства само по едно от следните направления, съгласно чл. 3 от Процедурата за избор на членове на Съвета на децата:
-членове на училищни форми за самоуправление, съгласно чл. 171 на Закона за предучилищното и училищното образование, или на детски/младежки съвети, парламенти и др.;
-представители на детски и младежки инициативи и програми, финансирани от бизнеса;
-представители на неправителствени организации, работещи с деца, както и потребители/доброволци в социални услуги за деца;
-индивидуални кандидатури.


ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА
ОБЯВЯВА
ПРОЦЕДУРА ПО ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДЕЦАТА  КЪМ ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

Съветът на децата е консултативен орган към председателя на Държавна агенция за закрила на детето и от 2003 година работи в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето.

Целта му е да насърчава детското участие в процесите на изработване на политики за деца и вземане на решения.

Той включва представители на младите хора от всяка административна област и на децата от уязвими групи и им дава възможност да обменят знания, умения и ценности и да взаимодействат с държавни и неправителствени организации на национално и регионално ниво.

Съветът на децата е разработил Процедура за избор на членове на Съвета на децата, утвърдена от председателя на Държавната агенция за закрила на детето.

Процедурата цели подобряване на механизма за детско участие на национално ниво чрез гарантиране на широка представителност на децата и ангажиране на органите на местното самоуправление, гражданското общество, медиите и бизнеса в популяризирането и подбора на кандидатите.

За членове на Съвета на децата могат да бъдат предлагани кандидатури на деца на възраст до 18 години като всяко дете може да кандидатства само по едно от следните направления, съгласно чл. 3 от Процедурата за избор на членове на Съвета на децата:

-         членове на училищни форми за самоуправление, съгласно чл. 171 на Закона за предучилищното и училищното образование, или на детски/младежки съвети, парламенти и др.;

-         представители на детски и младежки инициативи и програми, финансирани от бизнеса;

-         представители на неправителствени организации, работещи с деца, както и потребители/доброволци в социални услуги за деца;

-         индивидуални кандидатури.

Съгласно чл. 5. от Процедурата за избор на членове на Съвета на децата: Членовете на Съвета следва да отговарят на следните критерии:

-         Активност;

-         Креативност;

-         Толерантност;

-         Ангажираност към обща кауза;

-         Умение за водене на преговори и участие в групови дискусии;

-         Ориентираност към резултати;

-         Организаторски умения;

-         Доказани умения да работи, мотивира и обединява децата от областта;

-         Умение за изказване на позиция от името на другите деца от областта;

-         Възможност за пътуване без придружител (не се отнася за деца от уязвими групи, които имат нужда от подкрепа).

 Община Горна Малина отправя покана за представяне на кандидатури в направленията, съгласно чл. 3 и отговарящи на критериите, определени в чл. 5. от Процедурата за избор на членове на Съвета на децата.

Документите за кандидатстване се изпращат по пощата до Общинска администрация Горна Малина, с. Горна Малина п.к. 2131, пл. „Родолюбие” № 1, стая № 13 или по електронен път на адрес: ganka.hristova@gornamalina.eu в срок до 24 май 2018 година.

Получените кандидатури след тази дата няма да бъдат разглеждани от Общинската комисия, назначена със заповед на кмета на Община Горна Малина.

 Приложения:

  1. Процедура по избор на членове на Съвета на децата,
  2. Формуляр за кандидатстване,  
  3. Мотивационно писмо.

Връща

Новини