Информационна среща

окт 31, 2017

Информационна среща на ОИЦ-София за кандидатстване по европрограми  

На 08.11.2017 г. (сряда) от 11:00 ч. в „Спортен комплекс – Горна Малина“, ет.3 екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) ще проведе информационна среща за представяне на условията за кандидатстване по отворени и предстоящи процедури и мерки по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ).


Информационна среща на оиц-софия за кандидатстване по европрограми  

На 08.11.2017 г. (сряда) от 11:00 ч. в „Спортен комплекс – Горна Малина“, ет.3 екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) ще проведе информационна среща за представяне на условията за кандидатстване по отворени и предстоящи процедури и мерки по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ).
 
В рамките на събитието експерти от ОИЦ-София ще разяснят условията за кандидатстване на отворени в момента процедури по Оперативните програми „Развитие на човешките ресурси“, „Иновации и конкурентоспособност“ и „Околна среда“. Представени ще бъдат допустими дейности, разходи, бенефициенти, партньори, начин на кандидатстване, както и какво престои като възможност за кандидатстване до края на 2017 г. по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове.
 
Поканени за участие са представители на община Горна Малина, на бизнеса, неправителствени организации, образователни и културни институции, медии, широката общественост.
ОИЦ-София (Договор №BG05SFOP001-4.001-0020-C01, изпълняван от Столична община) е част от мрежата от 28 информационни центъра, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Връща

Новини