"Училище за успех - модел за образователна интеграция, основан на силните страни"

окт 6, 2017

ПРОДЪЛЖАВАТ ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ "УЧИЛИЩЕ ЗА УСПЕХ - МОДЕЛ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ, ОСНОВАН НА СИЛНИТЕ СТРАНИ" НА ФОНДАЦИЯ „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА” (2017 – 2019), С ПАРТНЬОРИ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ” – ГОРНА МАЛИНА И ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА


                                                      

Със старта на новата учебна 2017 – 2018 година, в СУ „Христо Ботев” - Горна Малина продължават дейностите в подкрепа на ученици и родители по проект "Училище за успех - Модел за образователна интеграция, основан на силните страни".
Дейностите включват:
- допълнителна подготовка по български език и математика;
- участие в клубове по интереси;
- консултации с логопед и психолог;
- подкрепа от координатор за работа с ученици и координатор за работа с родители.
В дейностите по проекта могат да се включат и нови ученици, които са в образователен риск или които имат желание да развиват силните си страни.
Родителите могат да получат консултация от учителите, логопеда и психолога, в подкрепа на развитието на децата им.
Проектът е финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Връща

Новини