Решение № 110 по протокол № 9 от 14.09.2017 г.

сеп 29, 2017

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол № 9  от 14.09.2017г.
на ОбС Горна Малина
            По трета точка от дневния ред
……………………………………………………………………………………………

След направеното предложение № 61.00-62/08.09.2017 г. от инж. Ангел Жиланов – кмет на община Горна Малина, становища на постоянните комисии по финанси, данъчна политика и бюджет и по образование, култура и вероизповедание, проведено гласуване и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и ал. 2, предложение четвърто, чл. 27, ал. 3-5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.11, ал. 1, т. 2 и т. 3, ал. 2 и ал. 3 и чл. 11а, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредба № 7 от 29.12.2000г. на МОН за определяне броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена, с 11 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, двама отсъстват – Даниел Георгиев и Кирил Николов, Общинският съвет прие

 РЕШЕНИЕ № 110

 1. Разрешава сформиране на една смесена маломерна група (от три до 6-годишни деца) в ДГ  „Вяра, Надежда, Любов” - филиал в с. Долно Камарци от общо 10 (десет) деца.               2. Разрешава сформиране на групи с брой деца над допустимия по норматив в ДГ  „Вяра, Надежда, Любов” – с. Горна Малина:

-                     Яслена група – 26 (двадесет и шест) деца;

-                     Първа група – 28 (двадесет и осем) деца;

-                     Подготвителна група 6-годишни – 29 (двадесет и девет) деца.

3. Разрешава разделянето на Втора група на две групи А и Б с общо 41 деца.

4. Променя плана по бюджет 2017, дейност 311 – Детски градини – общинска отговорност от 129 200 лв. на 148 200 лв. за сметка на резерва.   Разликата от 19 000 лв. да бъде разпределена както следва:

-                     В §1015 – 18 570 лв., от които 15 300 лв. за закупуване на оборудване за новосъздадена втора група Б и 3270 лв. за закупуване на материали по предписание на РЗИ – София област;

-                     В §1020 – 430 лв. за изготвяне план за евакуация по  предписание на РЗИ – София област.

 

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

Х

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

отсъства

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

отсъства

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

Връща

Новини