Решение № 82 по протокол № 7 от 30.06.2017 г.

юли 17, 2017

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол № 7  от 30.06.2017г.
на ОбС Горна Малина
            По първа точка от дневния ред
……………………………………………………………………………………………

След направеното предложение № 61.00-44/27.06.2017 г. от Цветанка Иванова – зам.-кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция и проведено гласуване и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, ал. 2, предложение четвърто и чл. 27, ал. 3-5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 7-8 от Закона за общинската собственост, чл. 15, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество на община Горна Малина с 12 гласа - за, против - няма, въздържали се – няма, един отсъства –  Даниел Георгиев, Общинският съвет прие

РЕШЕНИЕ № 82

1. Да бъдат отдадени под наем чрез процедура – публичен търг с явно наддаване долуописаните земеделски имоти с начин на трайно ползване – пасища, мери и ливади, съгласно Тарифа за отдаване под наем на земеделска земя, приета с Решение № 48 по Протокол № 7 от 22.02.2016 г. на ОбС Горна Малина, както следва:

 

№ на имот по КВС

 

НТП

Местност

Кат.

Площ, дка

Наемна цена, лв./дка

Наемна цена

№ АОС

дата на съставяне

Вписан от:

Том

с. Априлово

 1. 1.                    

000020

Пасище, мера

Кайрака

5

7,325

11,00 лв.

80,58 лв.

938 27.06.2005 г.

5.8.2005 г.

VIII

198

 1. 2.                    

000022

Пасище, мера

Кайрака

9

9,197

10,00 лв.

91,97 лв.

939 27.06.2005 г.

5.8.2005 г.

VIII

199

 1. 3.                    

000027

Пасище, мера

Мандрата

6

4,095

11,00 лв.

45,05 лв.

940 27.06.2005 г.

5.8.2005 г.

VIII

200

 1. 4.                    

000029

Пасище, мера

Гнилата

6

7,500

11,00 лв.

82,50 лв.

941 27.06.2005 г.

5.8.2005 г.

IX

1

 1. 5.                    

000055

Пасище, мера

Буето

6

63,114

11,00 лв.

694,25 лв.

972 20.07.2005 г.

18.8.2005 г.

IX

64

 1. 6.                    

000059

Пасище, мера

Къра

4

3,308

11,00 лв.

36,39 лв.

890 27.06.2005 г.

3.8.2005 г.

VIII

131

 1. 7.                    

000074

Пасище, мера

Брестето

4

21,403

11,00 лв.

235,43 лв.

2724 28.07.2016 г.

20.10.2016 г.

X

51

 1. 8.                    

000109

Пасище, мера

Белюков кладенец

6

11,185

11,00 лв.

123,04 лв.

969 20.07.2005 г.

17.8.2005 г.

IX

61

 1. 9.                    

000190

Пасище, мера

Манавска

5

3,196

11,00 лв.

35,16 лв.

965 20.07.2005 г.

17.8.2005 г.

IX

55

 1. 10.                 

000233

Пасище, мера

Исланица

8

5,993

10,00 лв.

59,93 лв.

966 20.07.2005 г.

17.8.2005 г.

IX

56

 1. 11.                 

000234

Пасище, мера

Ешик тепе

8

80,688

10,00 лв.

806,88 лв.

893 27.06.2005 г.

4.8.2005 г.

VIII

141

 1. 12.                 

000249

Пасище, мера

Калъм кория

10

6,757

10,00 лв.

67,57 лв.

896 27.06.2005 г.

4.8.2005 г.

VIII

144

 1. 13.                 

000260

Пасище, мера

Петте гьолове

10

61,400

10,00 лв.

614,00 лв.

968 20.07.2005 г.

17.8.2005 г.

IX

58

 1. 14.                 

000267

Пасище, мера

Петте гьолове

10

14,247

10,00 лв.

142,47 лв.

897 27.6.2005 г.

4.8.2005 г.

VIII

145

 1. 15.                 

000335

Пасище, мера

Калъм кория

10

5,930

10,00 лв.

59,30 лв.

956 20.07.2005 г.

17.8.2005 г.

IX

46

 1. 16.                 

050028

Използвана естествена ливада

Герена

4

1,236

11,00 лв.

13,60 лв.

982 20.07.2005 г.

18.8.2005 г.

IX

74

 1. 17.                 

007002

Пасище, мера

Кайрака

6

13,538

11,00 лв.

148,92 лв.

954 20.07.2005 г.

17.8.2005 г.

IX

44

 1. 18.                 

007019

Пасище, мера

Кайрака

6

9,878

11,00 лв.

108,66 лв.

985 20.07.2005 г.

18.8.2005 г.

IX

77

 1. 19.                 

012001

Използвана естествена ливада

Карабелица

6

7,988

11,00 лв.

87,87 лв.

907 27.06.2005 г.

4.8.2005 г.

VIII

164

 1. 20.                 

012005

Пасище, мера

Карабелица

6

2,209

11,00 лв.

24,30 лв.

983 20.07.2005 г.

18.8.2005 г.

IX

75

 1. 21.                 

023001

Пасище, мера

Под корията

6

31,949

11,00 лв.

351,44 лв.

979 20.07.2005 г.

18.8.2005 г.

IX

71

 1. 22.                 

050136

Използвана естествена ливада

Съзлъка

4

3,167

11,00 лв.

34,84 лв.

918 27.06.2005 г.

5.8.2005 г.

VIII

175

 1. 23.                 

050166

Използвана естествена ливада

Съзлъка

4

9,516

11,00 лв.

104,68 лв.

919 27.06.2005 г.

5.8.2005 г.

VIII

176

 1. 24.                 

050173

Използвана естествена ливада

Големо ливаде

4

1,037

11,00 лв.

11,41 лв.

920 27.06.2005 г.

5.8.2005 г.

VIII

177

 1. 25.                 

051001

Пасище, мера

Гюрлука

4

1,703

11,00 лв.

18,73 лв.

973 20.07.2005 г.

18.8.2005 г.

IX

65

 1. 26.                 

051002

Пасище, мера

Гюрлука

4

0,473

11,00 лв.

5,20 лв.

974 20.07.2005 г.

18.8.2005 г.

IX

66

 1. 27.                 

054016

Пасище, мера

Манавска

5

3,657

11,00 лв.

40,23 лв.

884 27.06.2005 г.

3.8.2005 г.

VIII

125

 1. 28.                 

057051

Пасище, мера

Камика

8

18,709

10,00 лв.

187,09 лв.

977 20.07.2005 г.

18.8.2005 г.

IX

69

 1. 29.                 

062095

Пасище, мера

Петте гьолове

8

6,659

10,00 лв.

66,59 лв.

944 20.07.2005 г.

17.8.2005 г.

IX

34

с. Гайтанево

 1. 1.                    

000051

Пасище, мера

Могилите

4

15,254

11,00 лв.

167,79 лв.

2618 04.07.2016 г.

12.8.2016 г.

X

149

 1. 2.                    

000124

Естествени ливади

Китката

6

8,160

11,00 лв.

89,76 лв.

2376 07.03.2016 г.

15.3.2016 г.

II

87

 1. 3.                    

000126

Пасище, мера

Китката

6

15,698

11,00 лв.

172,68 лв.

1660 28.01.2013 г.

7.2.2013 г.

I

88

 1. 4.                    

000181

Пасище, мера

Герчовото

9

16,050

10,00 лв.

160,50 лв.

1661 28.01.2013 г.

7.2.2013 г.

I

92

 1. 5.                    

000446

Пасище, мера

Под кайрака

10

44,965

10,00 лв.

449,65 лв.

1666 28.01.2013 г.

7.2.2013 г.

I

104

 1. 6.                    

007010

Естествени ливади

Сивляка

6

9,905

11,00 лв.

108,96 лв.

2707 28.07.2016 г.

12.10.2016 г.

IX

186

 1. 7.                    

008012

Естествени ливади

Могилите

6

35,334

11,00 лв.

388,67 лв.

2709 28.07.2016 г.

19.10.2016 г.

X

27

 1. 8.                    

014062

Естествени ливади

Крушака

4

0,769

11,00 лв.

8,46 лв.

1697 26.03.2013 г.

10.4.2013 г.

II

193

 1. 9.                    

025052

Естествени ливади

Стубела

4

1,000

11,00 лв.

11,00 лв.

1736 13.09.2013 г.

18.9.2013 г.

VII

192

 1. 10.                 

025054

Естествени ливади

Стубела

4

3,400

11,00 лв.

37,40 лв.

1737 13.09.2013 г.

18.9.2013 г.

VII

193

 1. 11.                 

076004

Естествени ливади

Славов дол

6

1,579

11,00 лв.

17,37 лв.

1743 13.09.2013 г.

18.9.2013 г.

VII

199

с. Горна Малина

 1. 1.                    

000716

Естествени ливади

--------------

4

0,346

11,00 лв.

3,81 лв.

2798 16.11.2016 г.

22.11.2016 г.

XI

114

 1. 2.                    

000720

Естествени ливади

--------------

4

0,108

11,00 лв.

1,19 лв.

2799 16.11.2016 г.

23.11.2016 г.

XI

124

 1. 3.                    

000723

Естествени ливади

Дживирица

4

0,421

11,00 лв.

4,63 лв.

2800 16.11.2016 г.

23.11.2016 г.

XI

125

 1. 4.                    

000725

Естествени ливади

Дживирица

4

1,267

11,00 лв.

13,94 лв.

2801 16.11.2016 г.

23.11.2016 г.

XI

126

 1. 5.                    

000727

Естествени ливади

--------------

4

0,088

11,00 лв.

0,97 лв.

2802 16.11.2016 г.

23.11.2016 г.

XI

124

 1. 6.                    

000734

Естествени ливади

Дживирица

4

0,327

11,00 лв.

3,60 лв.

2803 16.11.2016 г.

23.11.2016 г.

XI

128

 1. 7.                    

000759

Естествени ливади

Дживирица

4

1,696

11,00 лв.

18,66 лв.

2804 16.11.2016 г.

24.11.2016 г.

XI

138

 1. 8.                    

000763

Естествени ливади

Дживирица

4

0,821

11,00 лв.

9,03 лв.

2805 16.11.2016 г.

24.11.2016 г.

XI

139

 1. 9.                    

000765

Естествени ливади

Дживирица

4

0,595

11,00 лв.

6,55 лв.

2806 16.11.2016 г.

24.11.2016 г.

XI

140

 1. 10.                 

000766

Естествени ливади

Дживирица

4

4,470

11,00 лв.

49,17 лв.

2807 16.11.2016 г.

24.11.2016 г.

XI

141

 1. 11.                 

000767

Естествени ливади

--------------

4

0,579

11,00 лв.

6,37 лв.

2808 16.11.2016 г.

24.11.2016 г.

XI

142

 1. 12.                 

000789

Естествени ливади

Дживирица

4

1,889

11,00 лв.

20,78 лв.

2809 16.11.2016 г.

24.11.2016 г.

XI

145

 1. 13.                 

135008

Естествени ливади

--------------

8

3,719

10,00 лв.

37,19 лв.

2205 15.12.2014 г.

21.1.2015 г.

I

48

 1. 14.                 

135009

Естествени ливади

--------------

8

0,782

10,00 лв.

7,82 лв.

2206 15.12.2014 г.

15.12.2014 г.

I

51

 1. 15.                 

135010

Естествени ливади

--------------

8

0,201

10,00 лв.

2,01 лв.

2207 15.12.2014 г.

21.1.2015 г.

I

52

 1. 16.                 

135011

Естествени ливади

--------------

8

3,828

10,00 лв.

38,28 лв.

2208 15.12.2014 г.

22.1.2015 г.

I

57

 1. 17.                 

135012

Естествени ливади

--------------

8

0,706

10,00 лв.

7,06 лв.

2209 15.12.2014 г.

22.1.2015 г.

I

58

с. Долно Камарци

 1. 1.                    

006020

Естествени ливади

Богаза

5

9,368

11,00 лв.

103,05 лв.

1657 28.01.2013 г.

7.2.2013 г.

I

85

 1. 2.                    

007038

Естествени ливади

Богаза

5

117,341

11,00 лв.

1 290,75 лв.

1456 30.05.2011 г.

13.6.2011 г.

IV

22

 1. 3.                    

007060

Връща