Решение № 24 по протокол 2 от 24.02.2017 г.

мар 8, 2017

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол № 2  от 24.02.2017г.
на ОбС Горна Малина
            ……………………………………………………………………………………………

По  първа точка  от  дневния  ред:

След направеното предложение № 61.00-13/20.02.2017 г. от инж. Ангел Жиланов – кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция и проведено гласуване и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т.12, и ал. 2, предложение четвърто и чл. 27, ал. 3-5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация вр. чл. 8, ал. 9, изречение второ, т. 2 и чл. 14, ал. 1 и ал. 7 от Закона за общинската собственост вр. чл. 4, ал. 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Горна Малина, с 13 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, Общинският съвет прие

РЕШЕНИЕ № 24

1. Актуализира програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2017 г., като в Приложение № 4а – Прогноза за имотите общинска собственост – земеделска земяс начин на трайно ползване „Пасища, мери и ливади“, които община Горна Малина има намерение да отдава под наем през 2017 г. в частта за с. Байлово, с. Осойца и с. Стъргел се включват следните имоти:

1.1. В частта за с. Байлово:

№ на имот по ЗКИР

Площ, дка

НТП

Местност

Кат.

02258.0.143

0,098

Пасище, мера

--------------

X

20,707

IX

02258.0.145

46,722

Пасище, мера

Генова чукара

IX

02258.0.152

4,962

Пасище, мера

--------------

IX

02258.0.233

2,607

Пасище, мера

Гола могила

X

13,326

VII

02258.55.11

507,808

Пасище, мера

Гола могила

X

1.2. В частта за с. Осойца:

№ на имот по ЗКИР

Площ, дка

НТП

Местност

Кат.

54287.3.2

25,376

Естествена ливада

Богаза

V

1.3. В частта за с. Стъргел:

№ на имот по ЗКИР

Площ, дка

НТП

Местност

Кат.

70127.0.295

13,196

Пасище, мера

Маков рът

X

70127.0.298

0,352

Пасища, мери

Гугльов дол

X

70127.0.307

7,047

Пасище, мера

Гугльов дол

X

70127.23.5

8,277

Пасище, мера

Герчовица

IX

70127.27.34

0,396

Ливада

Герчовица

V

70127.28.12

1,472

Ливада

Герчовица

IX

70127.35.1

0,946

Пасище, мера

Юрушки азмак

V

70127.36.1

0,44

Пасище, мера

Юрушки азмак

V

70127.46.13

1,415

Ливада

Маков дол

IX

70127.48.1

0,875

Пасище, мера

Осойна

X

70127.49.1

2,92

Ливада

Осойна

X

70127.49.15

3,505

Ливада

Осойна

X

70127.49.20

5,378

Ливада

Осойна

X

70127.50.22

0,917

Ливада

Осойна

X

70127.50.73

1,481

Ливада

Осойна

X

70127.50.75

0,986

Ливада

Осойна

X

70127.51.12

3,599

Ливада

Маков дол/ Чардака

X

70127.51.16

0,623

Ливада

Маков дол/ чардака

X

70127.54.5

0,452

Ливада

Петришки стубел

X

70127.54.15

0,996

Ливада

Петришки стубел

X

70127.54.57

1,265

Ливада

Петришки стубел

X

70127.55.1

8,935

Ливада

Маков рът

X

70127.55.2

0,233

Ливада

Маков рът

X

70127.55.5

2,057

Ливада

Маков рът

X

70127.55.6

1,928

Ливада

Маков рът

X

70127.55.9

2,14

Ливада

Маков рът

X

70127.55.12

3,497

Ливада

Маков рът

X

70127.55.13

1,233

Ливада

Маков рът

X

70127.55.14

3,282

Ливада

Маков рът

X

70127.55.20

0,686

Ливада

Маков рът

X

70127.55.21

2,332

Ливада

Маков рът

X

70127.55.22

4,618

Ливада

Маков рът

X

70127.55.23

4,378

Ливада

Маков рът

X

70127.55.24

3,997

Ливада

Маков рът

X

70127.55.25

1,873

Ливада

Маков рът

X

70127.55.29

3,773

Ливада

Маков рът

X

70127.55.33

0,187

Ливада

Маков рът

X

70127.56.1

2,34

Ливада

Осойната

X

70127.56.3

1,245

Ливада

Осойната

X

70127.56.4

0,545

Ливада

Осойната

X

70127.56.5

1,277

Ливада

Осойната

X

70127.56.6

1,471

Ливада

Осойната

X

70127.56.7

1,266

Ливада

Осойната

X

70127.56.8

2,289

Ливада

Осойната

X

70127.56.9

2,611

Ливада

Осойната

X

70127.56.10

2,23

Ливада

Осойната

X

70127.56.11

1,809

Ливада

Осойната

X

70127.56.22

0,808

Ливада

Осойната

X

70127.56.27

4,368

Ливада

Осойната

X

70127.56.28

4,195

Ливада

Осойната

X

70127.56.31

0,753

Ливада

Осойната

X

70127.56.33

1,709

Ливада

Осойната

X

70127.56.34

1,463

Ливада

Осойната

X

70127.56.37

3,136

Ливада

Осойната

X

70127.56.39

8,186

Ливада

Осойната

X

70127.56.42

0,835

Ливада

Осойната

X

70127.56.43

14,764

Ливада

Осойната

X

70127.56.46

1,789

Ливада

Осойната

X

70127.58.1

25,814

Пасище, мера

Гугльов дол

X

70127.58.9

0,547

Пасища, мери

Гугльов дол

X

70127.58.17

0,457

Пасища, мери

Гугльов дол

X

70127.59.5

1,813

Ливада

Гугльов дол

X

70127.59.15

2,752

Ливада

Гугльов дол

X

70127.59.16

3,804

Ливада

Гугльов дол

X

70127.60.1

1,304

Ливада

Гугльов дол

X

70127.60.12

2,94

Ливада

Гугльов дол

X

70127.60.20

1,401

Ливада

Гугльов дол

X

70127.60.22

1,876

Ливада

Гугльов дол

X

70127.60.24

3,552

Ливада

Гугльов дол

X

70127.60.25

3,552

Ливада

Гугльов дол

X

70127.60.49

5,026

Ливада

Гугльов дол

X

70127.62.17

0,661

Ливада

Шахова страна

X

70127.62.18

0,926

Ливада

Шахова страна

X

70127.64.1

6,541

Ливада

Осойна

X

70127.64.2

1,508

Ливада

Осойна

X

70127.64.5

3,538

Ливада

Осойна

X

70127.101.10

90,408

Пасище, мера

Оведена

X

70127.103.11

22,913

Пасище, мера

Оведена

X

 

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

Х

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

Връща

Новини