Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане

май 4, 2015

Община Горна Малина ще кандидатства с проект «Осигуряване на топъл обяд в община Горна Малина» по Операция „Осигуряване на топъл обяд“ 2014BG05FMOP001-03.01, финансирана по Оперативна програма за храни и/или  основно материално подпомагане от Фонд за европейско подпомагане на най- нуждаещите се лица.

   

Целеви групи по проекта са:

1.Лица и семейства на месечно подпомагане, с доход по-нисък от диференцирания минимален доход.

2. Неосигурени, самотноживеещи лица с децата си, подпомагани по Закона за семейни помощи за деца;

3. Самотно живеещи лица, получаващи минимални пенсии /за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност, социални и наследствени пенсии/;


4. Скитащи и бездомни деца и лица;

5. Лица  и  семейства,  инцидентно  пострадали  от  бедствия  и  аварии  при форсмажорни обстоятелства, подпомогнати с еднократна помощ по реда на Закона за социално подпомагане, въз основа на установеното индивидуално ниво на материално лишение. За всяко от тези лица, въз основа на социалната оценка, ще бъде посочван и конкретният вид подкрепа, който да получат от програмата.

   

От 04.05.2015 г. 80 нуждаещи се лица получават топъл обяд в работните дни от месеца.
За контакти:

Десислава Кръстева

ст.експерт «Евроинтеграция и

секретар на МКБППМН» при Община Горна Малина

Тел. за връзка 07152 / 2320

Връща

Новини