Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013 год.

юни 25, 2015


Проект

 Реализация

„Спортен комплекс Горна Малина”

Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 год.

Проектът е изпълнен и отчетен през м. ноември 2013 год. Общата сума на верифицираните разходи е в размер на 4 484 119,19 лв.

„Изграждане на водоснабдителни системи и съоръжения – подмяна на магистрален водопровод с. Долно Камарци – с. Стъргел и изграждане на допълнителен акумулиращ обем и реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в с. Долно Камарци. Подмяна на главен водопроводен клон в с. Горна Малина.”

Мярка 321 „Основни услуги на населението и икономиката в селските райони” от Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 год. 

Проектът е изпълнен и отчетен през м. октомври 2013 год. Общата сума на верифицираните разходи е в размер на 5 334 715,39 лв.

„Реконструкция, рехабилитация и изграждане на централната част на с. Горна Малина"

Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 год.

Проектът е изпълнен и отчетен през м. април 2015 год. Общата сума на верифицираните разходи е в размер на 1 139 401,81 лв.

"Облагородяване на еко пътека и пространствата около нея: Паметник «Арабаконак» до извора на река Бебреш през стара мандра в землището на с. Стъргел»

Мярка 313 „Обновяване и развитие на населените места” от Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 год.

Проектът е изпълнен и отчетен през м. септември 2015 год. Общата сума на верифицираните разходи е в размер на 5 282 755,97 лв.

“Подобряване на туристическата инфраструктура и съоръженията за посетители в Община Горна Малина като предпоставка за развитие на интегриран селски туристически продукт”

Мярка 313 „Обновяване и развитие на населените места” от Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 год.

 

Проектът е изпълнен и отчетен през м. септември 2015 год. Общата сума на верифицираните разходи е в размер 300 070,87 лв.

 

Връща

Новини