Оперативна програма "Административен капацитет" 2007 - 2013 год.

юни 25, 2015


 Проект  Реализация
„Разработване и въвеждане на устойчиви мерки за подобряване процеса на разработване на стратегическите документи на Община Горна Малина в партньорство и координация с всички заинтересовани страни”

Оперативна програма „Административен капацитет” 2007 – 2013 год.
Проектът е изпълнен и отчетен през м. октомври 2013 год. Общата сума на верифицираните разходи е в размер на 267 883,02 лв.
"Подобряване на управлението, организацията и функциите на общинска администрация Горна Малина"

Оперативна програма „Административен капацитет” 2007 – 2013 год.
Проектът е изпълнен и отчетен през м. май 2014 год. Общата сума на верифицираните разходи е в размер на 79 876,67 лв.
"Повишаване професионалния капацитет на общинска администрация Горна Малина чрез обучения"

Оперативна програма „Административен капацитет” 2007 – 2013 год.
Проектът е изпълнен и отчетен през м. август 2014 год. Общата сума на верифицираните разходи е в размер на 81 703,47 лв.
 
 
На 06.02.2012 год. Община Горна Малина подписа Договор № А10-13-47 с Управляващия орган на Оперативна програма "Административен капацитет" за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по  Приоритетна ос І "Добро управление", Подприоритет 1.3 "Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики" , Бюджетна линия BG051PO002/10/1.3-04, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд", за изпълнение на проект: „Разработване и въвеждане на устойчиви мерки за подобряване процеса на разработване на стратегическите документи на Община Горна Малина в партньорство и координация с всички заинтересовани страни”
 
Обща цел на проекта: Подобряване процеса на разработване на стратегическите документи на Община Горна Малина в партньорство и координация с всички заинтересовани страни.
 
Специфични цели:
- Получаване на актуална картина на социално - икономическото състояние на Община Горна Малина, чрез осигуряване на статистическа информация;
- Оценка на действащите политики и стратегически документи и процесите за тяхното разработване и съответствие с национални и регионални стратегии;
- Включване на всички заинтересовани страни в процеса на формулиране на политики и изработване на стратегически документи на Община Горна Малина, чрез въвеждане на ефективни механизми за консултиране;
- Подобряване на контрола при прилагането на политики на общинска администрация Горна Малина, чрез въвеждане на действащи механизми за мониторинг;
- Въвеждане на добри практики за повишаване прозрачността на взимане на решения, посредством изследване и прилагане на добри европейски практики;
- Изграждане на административния капацитет на общинска администрация Горна Малина за участие във формулирането и изработването на стратегически документи.
 
Целеви групи: 
- Кмет и общинска администрация Горна Малина;
- Общински съвет на Община Горна Малина;
- Представители на гражданското общество и неправителствения сектор.
 
Дейности по проекта: 
Дейност 1 „Организация и управление на проекта“
Дейност 2 „Изготвяне на документация и избор на изпълнители на дейностите по проекта по реда на НВМОП и
ЗОП“
Дейност 3 „Проучване и анализ на икономическото и социалното състояние на общината”
Дейност 4 „Оценка на изпълнението на основните стратегически документи на Община Горна Малина и изготвяне на препоръки за актуализация, въз основа на допитване и консултиране с всички заинтересовани страни“
Дейност 5 „Провеждане на работно посещение за обмяна на добри практики при разработване и извършване на
мониторинг и оценка на изпълнението на стратегически документи и политики на местно ниво”
Дейност 6 „Изготвяне на методология за разработване, мониторинг, оценка на изпълнението и актуализация на
стратегически документи и провеждане на обучения на общинската администрация за прилагане на разработената методология“
Дейност 7 „Одит на проекта“
Дейност 8 „Информация и публичност”
 
Очаквани резултати:
- Създаден и ефикасно функциониращ проектен екип.
- Разработени документи за избор на изпълнител;
- Проведена процедура за избор на изпълнител;
- Подписан договор с избрания изпълнител.
- Разработени документи за избор на изпълнители;
- Проведени процедури за избор на изпълнители;
- Подписани договори с избраните изпълнители.
- Набрани и обобщени актуални статистически данни за общината;
- Изготвен доклад, който анализира актуалния социално - икономически профил на общината.
- Изготвен доклад от извършената оценка за изпълнение на основните стратегически документи;
- Изготвен доклад с препоръки за актуализация на основните стратегически документи;
- Разработена, внедрена и пусната в експлоатация електронна платформа за консултиране със заинтересованите страни;
- Разработен и отпечатан наръчник за работа с платформата: 250 бр. - на хартиен носител и 250 бр. – на електронен носител (CD);
- проведено представяне на електронната платформа пред заинтересованите страни – 50 участника;
- Проведено обучение на 5 служителя от администрацията (общинска и кметства) за администриране на електронната платформа;
- Проведени 5 фокус групи по 10 участника;
- Разработен въпросник;
- Проведено проучване с въпросници;
- Обобщени данни от въпросниците;
- Проведени 3 бр. обществени обсъждания, всяко с приблизително 25 участника;
- Проведено 3 - дневно работно посещение в Община Сеговия;
- Проведени работни срещи с представители на общинската администрация, в частност с представители на отдел „Стратегически план“, както и с представители на Асоциация „Сегополис“;
- Идентифицирани добри практики;
- Изготвен доклад за проведено посещение, съдържащ описание на добрите практики при стратегическото планиране, мониторинга на изпълнението на политики и механизми за включване на заинтересованите страни;
- Изготвена методология;
- Проведени 2 еднодневни обучения;
- Обучени 15 представители на общинската администрация и 15 представители на кметствата от общината;
- Изготвен одитен доклад по проекта.
- Проведена стартираща пресконференция;
- Проведена пресконференция за приключване на проекта и представяне на резултатите от него;
- 4 публикации в национални и регионални медии;
- Изработена дипляна – тираж: 500 бр.;
- Падове (тетрадки) – 250 бр.;
- Папки – 250 бр.;
- Химикалки – 250 бр.;
- Изработена разяснителна табела – 1 бр.;
- Изработен Х Банер Стронг (размер 60/160 см, материал: винил, едностранен печат) със сгъваема поставка – 1 бр.
 
 
 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА ЗАЛОЖЕНИ В ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ
 
 
 Тази публикация е създадена в рамките на проект „Разработване и въвеждане на устойчиви мерки за подобряване процеса на разработване на стратегическите документи на Община Горна Малина в партньорство и координация с всички заинтересовани страни”, с референтен № А10-13-47, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Административен капацитет» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
 
 
 
 
На 08.10.2012 год. Община Горна Малина подписа Договор № 12-11-31 с Управляващия орган на Оперативна програма "Административен капацитет" за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по  Приоритетна ос І "Добро управление", Подприоритет 1.1 "Ефективна структура на държавната администрация" , Бюджетна линия BG051PO002/12/1.1-04, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд", за изпълнение на проект: „Подобряване на управлението, организацията и функциите на общинска администрация Горна Малина”
 
Обща цел на проекта: Подобряване управлението, организацията и функционирането на общинската администрация на Община Горна Малина.
 
Специфични цели:

• Оптимизиране на структурата и функциите на общинската администрация;
• Подобряване на ефективността от дейността на общинската администрация;
• Повишаване на ефикасността на работата на общинската администрация, чрез оптимизиране на работните процеси и координацията между административните звена;
• Осигуряване на информираност и включване на всички заинтересовани страни и публичност на дейностите и резултатите от  проекта.

Целева група:  общинска администрация Горна Малина

Дейности по проекта: 
Дейност 1 „Организация и управление на проекта“
Дейност 2 „Изготвяне на документация и избор на изпълнители на дейностите по проекта по реда на ЗОП“
Дейност 3 „Планиране и подготовка на функционалния анализ“
Дейност 4 „Провеждане на функционалния анализ“
Дейност 5 „Приключване на функционалния анализ“
Дейност 6 „Осъществяване, мониторинг и преглед на изпълнението на мерките за подобрение“
Дейност 7 „Информация и публичност”

 
 Дейност “Провеждане на функционален анализ на Община Горна Малина“

В изпълнение на договор с предмет „Провеждане на функционален анализ на община Горна Малина”, сключен между община Горна Малина както Възложител  и фирма „Адванст бизнес консултинг“ ООД като Изпълнител, започна реализирането на Дейност „Планиране и подготовка на функционалния анализ“. Дейността се реализира в рамките на проект № 12-11-31/08.10.2012 „Подобряване на управлението, организацията и функциите на общинска администрация Горна Малина”.
Провеждането на функционалния анализ се реализира от екип, съставен от експерти от общинска администрация Горна Малина и експерти от избрания външен изпълнител.
Съгласно изискванията на Възложителя Община Горна Малина, реализацията на Дейността по „Планиране и подготовка на функционалния анализ“ премина през четири основни дейности, разположени последователно във времето и причинно-следствено обвързани, като резултатите от изпълнението на предходната дейност са основа за реализацията на следващата. Всяка дейност се състои от отделни стъпки, които да бъдат изпълнение както следва:
Дейност 1 „Планиране и подготовка на функционалния анализ“.
Дейност 2 „Провеждане на функционалния анализ“
Дейност 3 „Приключване на функционалния анализ“
Дейност 4 „Осъществяване, мониторинг и преглед на изпълнението на мерките за подобрение“
Към настоящия момент  е реализиран първият етап от изпълнението на дейността, а именно „Планиране и подготовка на функционалния анализ“, който етап беше изпълнен посредством осъществяването на следните конкретни стъпки:
- Сформиране на екип
- Дефиниране на заинтересованите страни
- Уточняване на акцента на анализа
- Изготвяне на времеви график и разпределяне на отговорностите
- Комуникация.
 
Изпълнение на дейностите по проект „Подобряване на управлението, организацията и функциите на общинска администрация Горна Малина”

Дейност 1 „Организация и управление на проекта“
Подписан е договор с изпълнител на дейност „Изготвяне на документация и избор на изпълнители на дейностите по проекта”
Сключени са договори с изпълнители по дейности „Провеждане на функционален анализ на община Горна Малина” и „Изпълнение на дейности по организация на обучения и осигуряване на публичност и информация”

Дейност 3 „ Планиране и подготовка на функционалния анализ”   
По тази дейност са изпълнени следните конкретни задачи:
- Сформиране на екип
- Дефиниране на заинтересованите страни
- Уточняване на акцента на анализа
- Изготвяне на времеви график и разпределяне на отговорнистите
- Комуникация

Дейност 4 „Провеждане на функционалния анализ”

- Проведено анкетно проучване с извадка от представители на общинската администрация
- Проведени интервюта с извадка от ръководители и ключови служители от общинската администрация
- Проведени две фокус групи
- Изготвен Доклад от проведен анализ на текущото състояние на административната структура, съдържащ констатации и изводи за силните и слабите страни, идентифицирани области и препоръки за подобрения по отношение на релевантността, ефективността, ефикасността и икономичността от дейността.

Дейност 7 „Информация и публичност”
- Проведена стартираща пресконференция
- Направени публикации в пресата
- Изработени информационни материали (дипляни) – 200 бр.
- Падове – 50 бр.
- Папки – 50 бр.
- Химикалки – 50 бр.
- Изработена разяснителна табела – 1 бр.
- Изработен Х банер Стронг – 1 бр.

28.10.2013г.

Дейност 5 „Приключване на функционалния анализ”
- Приоритизиране на областите и предложенията за подобрения
- Изготвен план за действие
- Изготвен проект на доклад за извършения функционален анализ
- Проведена среща за представяне и обсъждане на проекта на доклада
- Изготвен окончателен доклад

инж. Ангел Жиланов, Ръководител проект
22.11.2013 г.
 
Доклад от проведен функционален анализ на община Горна Малина
 
Дейност 7 „ Информация и публичност”
1. Организиране и провеждане на обучение на ръководния състав на общинската администрация за координация и контрол при реализацията на функциите при новата организация на дейността.
2. Организиране и провеждане на обучение на служителите на общинската администрация за изпълнение на функциите и работните процеси при новата организация на дейността.
3. Организиране и провеждане на кръгла маса с участието на представители на общини от Софийска област.

17.12.2013 г.
 
Дейност 7 „Информация и публичност”
1. Организиране и провеждане на заключителна пресконференция.
2. Осигуряване на 2 бр. публикации в национални и регионални печатни и онлайн медии.
19.12.2013 г.
 
 Доклад за статуса на изпълнение на плана за действие за подобряване на дейността на общинска администрация Горна Малина
/февруари 2014 год./
 
Тази публикация е създадена в рамките на проект „Подобряване на управлението, организацията и функциите на общинска администрация Горна Малина”, с референтен № 12-11-31, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Административен капацитет» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
 


На 08.07.2013 год. Община Горна Малина подписа Договор № А12-22-192 с Управляващия орган на Оперативна програма "Административен капацитет" за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по  Приоритетна ос ІІ "Управление на човешките ресурси", Подприоритет 2.2 "Компетентна и ефективна държавна администрация", Бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-07, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд", за изпълнение на проект: „Повишаване професионалния капацитет на общинска администрация Горна Малина чрез обучения”

 
Обща цел на проекта: Повишаване на професионалния капацитет и мотивацията на общинска администрация Горна Малина чрез обучения.
 
Специфични цели:
• Повишаване на професионалната квалификация на служителите в общинската администрация;
• Повишаване на дигиталната компетентност и езиковата подготовка на служителите в общинската администрация;
• Повишаване на лидерските умения на служителите с ръководни функции;
• Подобряване на уменията за екипна работа и координация между служителите и звената;
• Придобиване на знания и умения за обслужване на хора със специфични потребности.

Целева група:  служители в общинска администрация Горна Малина

Дейности по проекта: 
Дейност 1. Посещаване на обучения в Института по публична администрация
Дейност 2. Провеждане на езикови курсове
Дейност 3. Провеждане на обучение за придобиване на дигитална компетентност
Дейност 4. Провеждане на специализирани обучения
Дейност 5. Информация и публичност


 
 Тази публикация е създадена в рамките на проект „Повишаване професионалния капацитет на общинска администрация Горна Малина чрез обучения”, с референтен № А12-22-192, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Административен капацитет» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Връща

Новини