Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

юни 25, 2015


Проекти
Реализация
2014BG5M9OP001-2.2015.001-C0001 "Нови възможности за грижа" Община Горна Малина е бенефициент по ОП "РЧР" 2014-2020г. чрез Агенция за социално подпомагане на проект № 2014BG5M9OP001-2.2015.001-C0001 "Нови възможности за грижа"с партньорско споразумение BG05-2305-1 от 24.03.2015г. Общ брой часове 2400 за предоставяне на услугата "личен асистент" за периода от 21.05.2015г. до 01.03.2016г. Кандидатствали и оценени са 30  лични асистенти и 30 потребители на услугата. От 21.05.2015г. са назначени 21 лични асистенти на 21 потребители на услугата. Към 01.12.2015г. назначените са 25 лични асистенти на 25 потребители на услугата. Всички кандидати за лични асистенти са преминали обучение.
По проекта са получени аванси в размер на: 2903,49 лв. на 19.06.2015г.; 8949,07 лв. на 15.07.2015г.; 8339,58 лв. на 21.08.2015г. и верифициране на I-во МИП - 11816,73 лв. Общо към 16.12.2015г. - 32008,87 лв.
Проект BG051PO001-1.1.03 „Нов избор развитие и реализация”
Агенция по заетостта чрез Главна дирекция "Услуги по заетостта"

На 14.08.2012 приключи обучението по двете специалности. 44 души успешно преминаха изпитите и имат удостоверение за професиите "Работник в озеленяването" и " Помощник пътен строител".
От 03.09.2012 г. общината назначи 40 от преквалифицираните работници с редовни трудови договори на 8 часов работен ден, за срок от 9 месеца. В 13 населени места се извършват дейности по поддържане и почистване на зелените площи, тротоари, банкети, речни корита и др. Работата се контролира и отчитана периодично. Договорите за работа на 40 човека бяха прекратени от 03.06.2013 год., поради изтичане срока на горепосочените договори.

Приканваме работодатели, които проявяват интерес към наемане на работници от тези специалности да се свържат с потенциалните кандидати чрез отдел "Човешки ресурси"

   
Проект BG05M90PO01-1005.0001             „Обучения и заетост за младите хора” чрез Агенция по заетостта в качеството си на конкретен бенефициент Община Горна Малина е бенефициент по ОП "РЧР" 2014-2020г. чрез Агенция по заетостта на проект BG05M90PO01-1005.0001 „Обучения и заетост за младите хора” с договор № ОЗМ -1-18-05-156≠5 от 02.03.2016 г. Срок: 6 месеца Стойност: 19 177,20 лв От Бюро по труда гр. Ихтиман по направена заявка по проекта бяха насочени безработни младежи за следните длъжности: „Технически сътрудник”, „Младши специалист МДТ”, „Технически изпълнител – архив”, „Младши счетоводител”, Младши специалист „Европейски и вътрешни проекти”. На 11.03.2016 г., шест младежи до 29 годишна възраст, сключиха договори с община Горна Малина за срок от 6 месеца, считано от 14.03.2016 г. За срок от 3 месеца ще имат наставници, които ще ги въведат в основните дейности и отговорности на заеманата от тях длъжност.

Връща

Новини