Решение за откриване на процедура
Обявление за поръчка
Челен лист
Методика
Проект на договор
Техническа спецификация
Указания
Образец 1 - ЕЕДОП
Образец 2 - Предложение за изпълнение
Образец 3 - Декл. приемане усл. на договора
Образец 4 - Декл. срок на валидност
Образец 5 - Ценова оферта
Образец 6 - Декл. икон. отношения
Образец 7 - Свързаност
Образец 8 - Гаранция за изпълнение
Образец 9 - Списък на доставките
Съобщение
 
 

Новини